พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Friday, 10 July 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

การประชุมครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

   

 

   

 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนดรุณาราชบุรี อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค นำโดยบาทหลวง

จำเนียร  จิตเสรีวงศ์  อธิการ / ผู้อำนวยการโรงเรียน  ในช่วงเช้า :  ร่วมมิสซาพร้อมกันที่วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี 

คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี และคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนดรุณาราชบุรี อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

พร้อมกันที่หอประชุมเซนต์ปอล เพื่อต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์) และรับฟังนโยบาย จุดเน้นเพื่อการพัฒนาการศึกษา

จังหวัดราชบุรี  ในช่วงบ่าย : รับฟังเรื่องการสร้างคนสู่อาชีพ โดย ผอ.เสน่ห์ ศรีวิลัย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดราชบุรี และปิดท้ายกิจกรรม

ประจำวัน ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน โดย..พระอาจารย์สุเทพ สุเทโว 

 

  

  

   เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561   คณะผู้บริหาร ครู  โรงเรียนดรุณาราชบุรีโรงเรียน   นำโดยบาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์  อธิการ / ผู้อำนวยการโรงเรียน

เป็นผู้ให้การอบรมสัมมนาครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี  ช่วงเช้า :  ในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชาพัฒนาดรุณาสู่ความเป็นเลิศ" 

การอบรมช่วงบ่าย  :  ในหัวข้อ " การพัฒนางานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ "  เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน และผู้เรียน ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น

    

   

 

   เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561   คณะผู้บริหาร ครู  โรงเรียนดรุณาราชบุรีโรงเรียน   นำโดยบาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์  อธิการ / ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ได้นำคณะครูแผนกอนุบาล-ประถม-มัธยม เข้าอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ  ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 65  วัดอมรินทราราม  จังหวัดราชบุรี    

โดยการอบรมในครั้งนี้ คุณครูได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการทำสมาธิ สมาธิกับการควบคุมอารมณ์  สมาธิกับการทำงาน  ในการนี้ คุณครูทุกท่าน

ได้ฝึกปฏิบัติจริง เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมสร้างสมาธิ ได้แก่ การเดินจงกลม การนั่งสมาธิ โดยมีคณะวิทยาการจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 65

ให้ความรู้และแนะนำการฝึกปฏิบัติจริง

 

 


ภาพข่าว คุณครูพูนศักดิ์ ปิ่นทอง , คุณครูสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)  คุณครูสุธรรม การะเกตุ , คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน)

 7 พฤษภาคม 2561

 


 8 พฤษภาคม 2561

 


9 พฤษภาคม 2561

 

 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1880273
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
50
894
3217
1871909
6243
25407
1880273
วันนี้ 2020-07-10 01:29

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :