พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Friday, 10 July 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560

   

   

 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นหลักสูตรสำหรับสถานศึกษา นำไปใช้เป็น

กรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย

อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัด

ประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  และพัฒนาบุคลากรปฐมวัย  

ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อเตรียมพร้อมเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา

ต่อไป 

 

  

         ในการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนนั้น บุคลากรที่สำคัญที่สุดคือผู้บริหาร และครูของโรงเรียน

เอกชน ที่ต้องเห็นความสำคัญของการพัฒนาการจัด การเรียนการสอนและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2560 ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนเป็นกำลังสำคัญ เพื่อสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมี

คุณภาพ โดยการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดขึ้นในวันที่ 10-11 เมษายน พ.ศ.2561 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์

รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยบาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี /อธิการโรงเรียน

ดรุณาราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการโดยอาจารย์อุทัย ธารมรรค วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการเรียนการสอนปฐมวัย

พร้อมทีมงานคุณภาพ

 

 

 


ภาพข่าว คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (ถ่ายภาพและรายงาน)

 


 

 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1880229
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
6
894
3173
1871909
6199
25407
1880229
วันนี้ 2020-07-10 00:13

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :