พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Wednesday, 15 July 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

งานวันพระคัมภีร์ Bible Contest ครั้งที่ 18 สังฆมณฑลราชบุรี

  

 

งานวันพระคัมภีร์ Bible Contest ครั้งที่ 18 สังฆมณฑลราชบุรี


    วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ สังฆมณฑลราชบุรี

จัดงานวันพระคัมภีร์ BibleContest ครั้งที่18 "พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น" 

ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  โดยคุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในวจนพิธีกรรมเปิดงาน

มีพระสงฆ์ ซิสเตอร์ มาเซอร์ คุณครู นักเรียน สามเณรเล็ก กรรมการตัดสินคะแนน และคณะกรรมการจัดงานเข้าร่วมงาน 370 คน

 

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   และ มัธยมศึกษาปีที่4-6

รายการการเล่าเรื่องจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น

   
รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนดรุณาราชบุรี
 
ได้แก่  เด็กชายปวเรศ  สว่างอารมย์ ม.1/1    เด็กชายวรเศรษฐ  พงศ์จิรพันธ์  ม.2/2   นายศิลา  ฮาดนารี  ม.3/4

 

รายการสอบพระคำภีร์ พระวารสารนักบุญ

ได้แก่ เหรียญทองแดง เด็กชายศศิวัฒน์  เตี้ยมเครือ  ม.1/1 ,เด็กชายภูมิสิริ  บุญเลิศ ม.1/1 , เด็กชายพุฒิพงศ์  ทรัพย์เย็น ม.2/2 , เด็กชายต้นน้ำ  แดงสวาท ม.3/4

เหรียญเงิน   นายกลทีป์  อัยราน้อย  ม.5/1 

 

 

 


ภาพข่าว มอบเกียรติบัตร  ครูสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)


 

 

 

 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1885071
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
41
1375
3755
1877056
11041
25407
1885071
วันนี้ 2020-07-15 00:47

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :