พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Tuesday, 14 July 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

สุดยอดนักอ่าน"มัธยม"เดือนสิงหาคม

 

"ยอดนักอ่าน"

ประจำเดือนสิงหาคม

 ระดับมัธยมศึกษา

 

 

 

เนื่องด้วยห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 10  เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น 

จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน  โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น

     สุดยอด   นักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ ให้กับนักเรียน  พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้น

มากยิ่งขึ้นอีกด้วย   โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  ประจำเดือน สิงหาคม  2562  มีดังนี้

 

เด็กชายปฐมภูมิ กองศรีกุลดิลก                                     นักเรียนชั้น          ม.1/8

เด็กหญิงอภัสรา ลิ้มสงวน                                              นักเรียนชั้น          ม.1/8

เด็กชายธนภัทร ศฤงคารชยะธวัช                                 นักเรียนชั้น          ม.1/8

เด็กหญิงพรพิมล สุวรรณ                                                นักเรียนชั้น          ม.1/9

เด็กชายนที ศรียงยศ                                                         นักเรียนชั้น          ม.1/9

เด็กชายพชรวรรธน์ จงตั้งสัจกุล                                    นักเรียนชั้น          ม.1/9

เด็กหญิงกีรติกา อินทร์กล่อม                                         นักเรียนชั้น          ม.1/9

เด็กหญิงธนัชชา อ่างเหล็ก                                             นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กชายฉัตร์กวิน กัจน์เกตุพัชร์                                       นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กหญิงธนาภรณ์ อัตโสภณวัฒนา                                นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กหญิงญาณิศา เตชะอัครทรัพย์                                  นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กหญิงเปรมมิกา พ่อครวงศ์                                        นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กหญิงกนกนภัส อรรถมานะ                                     นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กหญิงสิรินดา พุ่มไสว                                                 นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กหญิงจีรนันท์ เตอสุภาพ                                            นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กชายอรรถพล แท่งทอง                                              นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กชายสรวิศ ทองรอด                                                    นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กชายกฤตภาส มุกค์ทรัพย์                                           นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กหญิงไรมีย์ หะยีเดล                                                   นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กหญิงพัชรมัย ชัยวัณณคุปต์                                       นักเรียนชั้น          ม.1/10  

 

 

 


ภาพข่าว กิจกรรม


 

 

 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1884976
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1321
1781
3660
1877056
10946
25407
1884976
วันนี้ 2020-07-14 22:18

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :