พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Tuesday, 14 July 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

 

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 ตรงกับวันที่วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นหนึ่งในวันสำคัญของคนไทย

*******************

เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดพระเนตรสุริยุปราาคาเต็มดวง ที่คำนวณไว้ล่วงหน้า 2 ปี

อย่างแม่นยำ รัฐบาลไทยจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติไทย พร้อมเทิดพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

 -----------------------------------

 คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 

"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"

 

 

 

 

 

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

                ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า    ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำเนินชีวิตเป็นอันมาก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต  เสริมสร้างการศึกษาและพัฒนาประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  แผนกมัธยม เล็งเห็นความ

สำคัญดังกล่าวจึงร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้นในช่วงวันที่ 13-16  สิงหาคม พ.ศ. 2562   

 

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เกิดการปฏิบัติและฝึกฝนอย่างเป็นระบบ  สามารถบูรณาการความรู้เชื่อมโยงกับศาสตร์วิชาต่างๆ  ในการแก้ปัญหา   สร้างนวัตกรรม     นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักศีลธรรม   
ตลอดจนสามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้   

  กำหนดการและกิจกรรม

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562          เวลา    11.30 น. -12.30 น.       

-กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์โดยใช้  smartphone   ผ่านโปรแกรม Kahoot  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

วันพุธที่  14   สิงหาคม 2562        เวลา   07.45  น.  - 08.10 น.

-กิจกรรมถวายสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562      เวลา 07.45 น.  -  08.00 น

-กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการเรียนวิทยาศาสตร์  โดยการเรียนตารางธาตุผ่าน การ

 แสดงโฟล์คซอง

    วันพฤหัสบดีที่  15 สิงหาคม 2562      เวลา 11.30 น. -12.30 น.

-กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์โดยใช้  smartphone   ผ่านโปรแกรม Kahoot  ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย

วันอังคารที่ 13- วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

-การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ STEM ศึกษา และการเรียนรู้แบบ ActiveLearning ในห้องเรียน    โดยครูประจำวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

                              ** ครูปาลิกา   ศรีสารากร   ผู้รายงาน **

 

 


ภาพข่าว กิจกรรมถวายสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย


 

 


ภาพข่าว กิจกรรมในห้องเรียน


 

 


ภาพข่าว กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 


 

 

 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1884968
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1313
1781
3652
1877056
10938
25407
1884968
วันนี้ 2020-07-14 22:05

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :