พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 29 July 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนดรุณาราชบุรี ปีการศึกษา 2561

   

                   พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครู

เป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง 

ดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ครู

ในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อน จะใช้ดอกไม้หลัก 3 อย่างในการทำพาน ซึ่งดอกไม้ ความหมายในการระลึกคุณครู ได้แก่

หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์

ดอกเข็ม สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม

ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพ

เรียบร้อยเหมือนมะเขือที่โน้มลง

ข้าวตอก เนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออก จนดันเปลือกให้แยกออกจากกัน ได้ข้าวสีขาวที่

ขยายเม็ด ออกบาน ซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรม หรือทำขนมต่างๆได้ ดังนั้น ข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ

เอาชนะความซุกซน และความเกียจคร้านของตัวเองได้ ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก

 

              

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 นักเรียนระดับอนุบาล  

จัดพิธีไหว้ครูเวลา 8.00 น. ณ  เวทีอาคารแผนกอนุบาล นักเรียนระดับประถมศึกษา จัดพิธีไหว้ครู เวลา 10.00-11.50 นักเรียนระดับมัธยม

จัดพิธีไหว้ครู เวลา 12.50-14.20 น. ณ เวทีอาคารเซนต์ปีเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ คณะครู นักเรียนทุกคนในโอกาส

เปิดปีการศึกษา 2561 และเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู แสดงความกตัญญูกตเวที ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครู โดยมีบาทหลวง

จำเนียร จิตเสรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน พระสงฆ์ ซิสเตอร์ อาจารย์ผู้ทรง

คุณวุฒิ เข้าร่วมในพิธี

   

 

พิธีไหว้ครูในครั้งนี้จัดให้มีวจนพิธีกรรมโมทนาคุณพระเจ้า การแต่งตั้งกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561  การพูดสุนทรพจน์

เชิดชูพระคุณครู หัวข้อ" ดอกไม้จากใจให้ครู" การร้องเพลงเชิดชูพระคุณครู เพลง "ครูในดวงใจ" การแสดงของนักเรียนชุด "ร้อยใจวันทาบูชา

ครู" ตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น นำพานดอกไม้ / ธูปเทียน ไหว้ครู นักเรียนร่วมกันร้องเพลงบูชาครู  เพลง พระคุณที่สาม  และคุณครูทุกท่าน

ร่วมกันร้องเพลง "คนเก่งคนดี "

 

 

 

 


ครูสุนทร , ครูพูนศักดิ์  , คุณครูสุจิตรา  , ครูกิ่งกาญจน์  , ชมรมถ่ายภาพดรุณา  (ถ่ายภาพ)   /  ครูสุธรรม การะเกตุ  (รายงาน)

ภาพข่าว ทำพานไหว้ครู  
 

  


ภาพข่าว ไหว้ครู  แผนกอนุบาล

-------------- รอภาพกิจกรรม ---------------

 


ภาพข่าว ไหว้ครู  แผนกประถมศึกษา

  


ภาพข่าว  ไหว้ครู  แผนกมัธยมศึกษา

 


 

 -------------------------------------------- 
รายการ DR Today
(คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ)
 
 
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

2698753
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
3073
4062
19955
2647364
129030
169109
2698753
วันนี้ 2021-07-29 22:49

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :