พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Friday, 10 July 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี "อบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ"

   

 

   

 

นักเรียนอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 

                โรงเรียนดรุณาราชบุรี  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ 3  เข้าอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ   ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 65 

วัดอมรินทราราม   จังหวัดราชบุรี    จำนวน 5 รุ่น  ดังนี้

                    รุ่นที่ 1  วันที่  15  พฤษภาคม  2561  นักเรียนชั้น   ม.2/1 – ม.2/4

                    รุ่นที่ 2  วันที่  16  พฤษภาคม  2561  นักเรียนชั้น   ม.2/5 – ม.2/8 

                    รุ่นที่ 3  วันที่  17  พฤษภาคม  2561  นักเรียนชั้น   ม.2/9 – ม.2/10  และ ม.3/1 – ม.3/2

                    รุ่นที่ 4  วันที่  28  พฤษภาคม  2561  นักเรียนชั้น   ม.3/3 – ม.3/6

                    รุ่นที่ 5  วันที่  30  พฤษภาคม  2561  นักเรียนชั้น   ม.3/7 – ม.3/10

        การเข้าอบรมอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ  ในครั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการทำสมาธิ สมาธิกับการควบคุมอารมณ์ สมาธิกับการเรียน 

ในการนี้นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติจริง เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมสร้างสมาธิ ได้แก่ การเดินจงกลม  การนั่งสมาธิ  โดยมีคณะวิทยาการจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ

สาขา 65 ให้ความรู้และแนะนำการฝึกปฏิบัติจริง นอกจากนั้นนักเรียนได้เยี่ยมชมวัด และกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอมรินทราราม เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

 

    

         

 

 

 


ภาพข่าว คุณครูพูนศักดิ์ ปิ่นทอง  (ถ่ายภาพ) , คุณครูสุธรรม การะเกตุ  (รายงาน)

 


 

 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1880224
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1
894
3168
1871909
6194
25407
1880224
วันนี้ 2020-07-10 00:00

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :