พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Monday, 06 July 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (เขาวัง)

 

 

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562


ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

 

เมื่อ 23-สิงหาคม 2562  ณ รร.วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) เป็นสนามแข่งขัน 

 นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับรางวัล ดังนี้ 

 

     

   

กลุ่มสาระฯศิลปะ 

-ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ป.1-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
1.เด็กหญิงภัทราพร นิลอร่าม ป.6/6

-วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-ป.3 ได้รับรับรางวัลเหรียญเงิน
1.เด็กชายพีรพงศื วรรณสิทธิ์

-วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1.เด็กหญิงจิรสุดา ขำเสงี่ยม ป.6/7

-ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1.เด็กหญิงศิริกัญญา สุทธินันศิริ ป.6/7

-ประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1.เด็กหญิงชัญญานุช สิริวัฒนากรณ์
2.เด็กหญิงสรนันท์ เสนาธรรม
3.เด็กหญิงอชิรญา มหาทรัพย์

-ประติมากรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1.เด็กชายอัษฏา เอมโกษา ป.6/4
2.เด็กชายพีระศักดิ์ บุรีงาม ป.6/4
3.เด็กชายมนต์ธัช สูริประเสริฐ ป.6/4

-ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ป.1-ป.3 ได้เข้าร่วมแข่งขัน
1.เด็กหญิงชุติกาญจน์ เลขวัฒนะโรจน์

โดยการฝึกซ้อมของ ครู นิสากร วันบันเทิง
ครู ประนอม ไชยอ่อน

 

 

กลุ่มสาระฯภาษาไท

-การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
1.เด็กหญิงสุธาสินี เตียงเกตุ

-การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
1.เด็กชายสิรวิชญ์ อินเงิน

-การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
1.เด็กหญิงกุลปรียา เพ็งพงษ์

-การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
1.เด็กหญิงอัจฉริยา เฮ็งวิทยา

-การแข่งขันท่องอาขยายทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
1.เด็กหญิงชาลิสา ด้วงสงค์

-การแข่งขันท่องอาขยายทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
1.เด็กหญิงโชติกา ชงสกุล

-การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ระดับ ป.4 - ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
1.เด็กหญิงจินตพร จันทร์ประเสริฐ
2.เด็กหญิงปนัดดา โพธิพิพัฒน์

 

 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
-เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
1.เด็กหญิงพัชรพร หงษ์ทอง ป.1/2

-เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1.เด็กหญิงณัฐธิดา ทองชมภูนุช ป.6/6

-ประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
1.เด็กหญิงณัฐปรียา เพ็งพงษ์ ป.3/1
2.เด็กชายธีธัชนนท์ ท่าใหญ่ ป.2/2

 

 

 

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 

-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
1.เด็กหญิงณัฏฐณิชา สมบุญ ป.6/7
2.เด็กหญิงธัญลักษณ์ อุ้มนุช ป6./7
3.เด็กหญิงภัทรภร ศรีสารากร ป.6/7

-การแข่งขันเครื่องร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
1.เด็กชายธนวัฒน์ เพรชดีมีสกุล ป.6/4
2.เด็กชายรัฐภูมิ เพ็ญอัมพร ป.6/5

-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
1.เด็กหญิงชนัญชิดา รุ่งจำรัส ป.5/2
2.เด็กเหญิงพิมพ์ชญา อุ่นเมือง ป.5/2
3.เด็กหญิงมัชฌิมา บุตรจีน ป.5/2

-การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ได้รับรางวัลระดับ ชนะเลิศ เหรียญทอง
1.เด็กหญิงกานต์ธิดา ขาวลมัย ป.4/2
2.เด็กหญิงธนวรรณ เบญจรงค์สิน ป.4/2
3.เด็กหญิงศุภกานต์ วงษ์ไสว ป.4/2

 

 

 

 กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

-กิจกรรมการแข่งขันใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
1.เด็กชายศิรวิชญ์ หอมฟุ้ง ป.5/5
2.เด็กหญิงภัสสร เครืออารีย์ ป.5/5

-กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
1.เด็กชายวิชญ์พล พัฒน์จันทร์หอม
2.เด็กชายธนาพิพัฒน์พล โอ่งเคลือบ

 

 

 

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

-การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงปริญากรณ์ พงษ์ษา ป. 5/1
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูนิตยา วารินธุ์ และ teacher ยูมิ

-การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงประภาวัลย์ พรพยนต์ ป. 5/1
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูอารีพร เนียมวรนุช และ teacher Newel

-การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงณัฏฐนิชา เย็นนะสา ป. 2/4
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูลักษณา แดงด้อมยุทธ์ และ teacher ดาร์ริง จอย

 

 


ภาพข่าว 


 


  

 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1877793
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
183
554
737
1871909
3763
25407
1877793
วันนี้ 2020-07-06 10:09

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :