พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Saturday, 26 September 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

สุดยอดนักอ่าน"ประถม"เดือนกรกฎาคม

 

"ยอดนักอ่าน"

ประจำเดือนกรกฎาคม

 ระดับประถมศึกษา

 

เนื่องด้วย ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม “D.R. รวมพลคนรักหนังสือ”  ขึ้นเป็นปีที่ 10  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนยอดนักอ่าน 

เพื่อให้นักเรียนมาเข้าใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้นโดยพิจารณาจากนักเรียนที่มีสถิติการยืมหนังสือมากที่สุดประจำเดือนนั้น ๆ  

ซึ่งนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  มีดังนี้

เด็กหญิงธนกาญจน์ ทองศรี       นักเรียนชั้น ป.4/1

เด็กหญิงศิรภัสสร ยะถาวร          นักเรียนชั้น ป.4/1

เด็กชายกรวิชญ์ บานไม่รู้โรย      นักเรียนชั้น ป.4/1

เด็กชายภาสกร แสงพันธ์          นักเรียนชั้น ป.4/4

เด็กชายอนวัช นวมนิ่ม              นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กชายนพณัช บุตรภักดิ์          นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กชายจิรวัศ เพิ่มทรัพย์           นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กหญิงณัชชา รุ่งเรือง             นักเรียนชั้น ป.6/1

เด็กหญิงชญานิศ เจริญลาภ        นักเรียนชั้น ป.6/1

เด็กหญิงโชติชา เพชรแก้ว          นักเรียนชั้น ป.6/1

เด็กชายกิตติศักดิ์ กิจเรืองโรจน์    นักเรียนชั้น ป.6/4

เด็กหญิงโชติกา ชงสกุล             นักเรียนชั้น ป.6/4

เด็กหญิงรมิดา แก้วยอด              นักเรียนชั้น ป.6/4

เด็กชายสุธิมนต์ เลิศรุ่งวัฒนา       นักเรียนชั้น ป.6/4

เด็กชายกรมิษฐ์ ฤกษ์โหรา          นักเรียนชั้น ป.6/4

เด็กหญิงกุลิศรา วัฒนพงษ์          นักเรียนชั้น ป.6/5

เด็กหญิงศิรภัสสร ใสยจิตร์           นักเรียนชั้น ป.6/5

เด็กหญิงนภัสสร บุตรน้ำเพชร       นักเรียนชั้น ป.6/5

เด็กหญิงมาลีนี เติมเต็ม               นักเรียนชั้น ป.6/5

เด็กหญิงปุณยาพร ทองแดง          นักเรียนชั้น ป.6/5

 

 


ภาพข่าว กิจกรรม


 

 

 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1956532
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
41
1542
9829
1936596
31648
26385
1956532
วันนี้ 2020-09-26 00:41

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :