Friday, 14 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสู่ทักษะอาชีพ รุ่นที่ 3

  • Published: Sunday, 22 April 2018 09:39
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 416

 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสู่ทักษะอาชีพ รุ่นที่ 3

โรงเรียนดรุณาราชบุรีระหว่างวันที่ 5-12  พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมเซนต์อปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี  โดยสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ 

เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0

 

            

 

กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนมีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาที่หลากหลาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนในสายอาชีพทั้งผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ ในการนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรจัดโครงการส่งเสริมเวทีและ

ประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในระดับภูมิภาคและจังหวัดมีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมระหว่างการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ

และบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพให้มีทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการ

การมีส่วนร่วมผ่านการจัดเวทีและประชาคมเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั้งในระดับภูมิภาคและจังหวัดต่อไป

 

 

 


ภาพข่าว คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (ถ่ายภาพและรายงาน)