พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
- - - - - -
Sunday, 24 July 2016
+++++ Daruna Express NEWS : กิจกรรมประถมหกใส่ใจโรคเอดส์ ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ หอประชุมเซนต์ปอล +++++ Daruna Express NEWS : วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. พบกับค่ายดรุณาวาทศิลป์สัมพันธ์ชั้น ป.1 - ป.6 ณ ห้องพลเอกชัยสิทธิ์ฯ +++++ Daruna Express NEWS : คุณครูที่มีรถยนต์ให้มารับป้ายติดรถที่ธุรการภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559
A+ R A-

แผนที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้ตระหนัก  และเห็นความสำคัญในเรื่อง "การอ่าน  การเขียน  และการคิดวิเคราะห์" จึงได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน  เสริมสร้างการเรียนรู้”  ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการค้นคว้าศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS หรือที่เรียกว่า English integrated study คือ การเรียนการสอนโดยการบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 4 สาระวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษหลักการบูรณาการภาษาอังกฤษในหลักสูตร EIS การให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาที่สองจากภาษาแม่ สัญลักษณ์ต่างๆ หรือเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว โดยใช้การเรียนรูปแบบ SSF ซึ่ง S มาจากคำว่า Shot คือ การใช้ประโยคสั้นๆ S ย่อมาจาก Simple คือ การใช้ประโยคง่ายๆ และ F มาจากคำว่า Familiar คือ การใช้ประโยคจนคุ้นเคย การให้คุณครูผู้สอนและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์โดยการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน (Classroom English)จะส่งเสริมให้ตัวนักเรียนเองมีการคิดเป็นภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษาได้เร็วขึ้น การให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะและใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ จะส่งเสริมให้เรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษง่ายและเร็วขึ้น การให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ คือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การจำแนกกลุ่ม การเชื่อมโยงความรู้ และการสรุปผลแบบอ้างอิง จะส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่าน เขียนและเข้าใจภาษาอังกฤษที่อ่านได้เร็วขึ้น 


กิจกรรมชมรมวาทศิลป์ของโรงเรียนดรุณาราชบุรีเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 โดยคุณครูอนุชา โชติจักรดิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถมศึกษา ในขณะนั้นได้รับมอบหมายจากบาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก ให้หาครูและนักเรียนที่มีความสามารถมาฝึกเพื่อเข้าประกวดสุนทรพจน์การรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด จ.ราชบุรี คุณครูรสจรินทร์  คงอยู่  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการฝึกฝนนักเรียนจึงได้ทำหน้าที่นี้ แต่ไม่ได้รับรางวัลทำให้คุณครูมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีประสบการณ์ทางด้านการพูด คุณครูและนักเรียนจึงเข้ารับการฝึกอบรมด้านการพูดสุนทรพจน์ การบรรยายธรรมที่วัดเขาวัง เพื่อให้ได้รับความรู้อย่างถูกต้อง มีพระอาจารย์สุเทพ สุเทโว เป็นพระวิทยากร โดยมีพระครูวิทิตพัฒนโสภณ ผู้อำนวยการศูนย์วาทศิลป์วัดพระศรีอารย์ เป็นผู้อุปถัมภ์เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้กับเด็ก เยาวชนของจังหวัดราชบุรีได้ออกสู่โลกกว้างเป็นที่รู้จักของผู้อื่น

โดยการนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้นำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM มาใช้ภายในโรงเรียนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547  สมัยของบาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ โดยคำแนะนำและความช่วยเหลือของคุณพิรุณ  ศรีแสง จนกระทั่งปัจจุบันโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้นำจุลินทรีย์EMขยายผลสู่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักการ และพนักงานของโรงเรียน  ให้ทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นมิตรกับธรรมชาติและร่วมใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

วีดีโอเด่น

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

032036
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
120
2414
120
19743
32036
0
32036
วันนี้ 2016-07-24 02:12

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : darunaratchaburi