พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
- - - - - -
Sunday, 28 August 2016
+++++ Daruna Express NEWS : วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. พบกับมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครังที่ 43 Green & Clean
A+ R A-

บันทึกข้อตกลง (MOU)

  บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง โรงเรียนดรุณาราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กับ  สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เว็บบล็อกสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ 

 

    บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการยกระดับคุณภาพกีฬาฟุตบอลของเด็กและเยาวชนระหว่างบริษัท สโมสรฟุตบอลราชบุรี เอ็น เอ็น เค ยูไนเต็ด จำกัด กับ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

 

  บันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ (CSR) อ่านรายละเอียด 

     

 

ศักยภาพผู้เรียนมุ่งสู่ความเป็นสากล

ดรุณาราชบุรีคว้า 2 รางวัล การันตีโรงเรียนแห่งเทคโนโลยีสะอาด

โรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand GreenMech contest 2016 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการในด้านความคิดสร้างสรรค์และมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นทางด้านกลไลวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานสะอาด โดยทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ส่งผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม ได้แก่ Dragon Green MT1 Dragon Green MT2 Dragon Green MP1 และ Dragon Green PP1 ซึ่งทางทีม Dragon Green MT1 ได้รับรางวัล Innovotion in Green Energy Design ความโดดเด่นในการสร้างสรรค์นวัฒกรรมการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ นอกจากนั้น  ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรียังได้รับรางวัลการพัฒนาห้องเรียน Creative Classroom โดยใช้อุปกรณ์ในการเรียนการสอนอย่างครบถ้วนสมบรูณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดทำหลักสูตรวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Learning Lab ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เน้นการแก้ปัญหา ตามกระบวนการเทคโนโลยีและวิศวกรรม โดยใช้ห้อง Creative Classroom และสื่อกลไกวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานสะอาด เต็มประสิทธิภาพ และพัฒนาต่อไปอย่างมุ่งมั่น ให้เป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรม

นักเรียนห้องเรียนพิเศษไอซีทีสร้างสติกเกอร์ไลน์ขายเพื่อคนพิการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้มีการจัดกิจกรรม DARUNA ICTA CAMP # 5 "STICKER LINE" เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะทางด้านการสร้าง Sticker Line และนักเรียนยังสามารถนำทักษะเหล่านั้นไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีจะนำรายได้ในส่วนของการขาย Sticker Line ไปบริจาคให้กับผู้พิการทางด้านร่างกาย โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดห้องเรียนพิเศษไอซีทีเพื่อพัฒนานักเรียนที่สนใจพิเศษจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น การใช้คิดค้นสร้างนวัตกรรมเรียนรู้สู่อาชีพและเป็นโรงเรียนแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมไอซีที

 STEM Education กับ การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

อบรม STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ในโครงการพัฒนาผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2559 ได้รับเกียรติจากบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นประธาน โดยมี รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะ แนะนำโครงงานสะเต็ม เทคนิคการขับเคลื่อนสะเต็มในโรงเรียนและการจัดค่ายสะเต็มศึกษามีผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรีเข้ารับการอบรมจำนวน 211 คน ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2559

 

ม.5 จัดกิจกรรม เทศกาลอาหาร Food Fun Fair Fest 2016

กลุ่มสาะภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้จัดกิจกรรม เทศกาลอาหาร Food Fun Fair Fest 2016 ขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. ถึง 1 ก.ค. 2559 ณ บริเวณหน้าอาคาร 6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี เวลา 11.40-12.10 น. โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม Food Fun Fair Fest 2016 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสภาพจริง เรียนรู้้วัฒนธรรมเกี่ยวกับการประกอบอาหารของแต่ละชนชาติ เรียนรู้จักการนำความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ มาใช้ในการนำเสนอกิจกรรมและที่สำคัญ นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะทำงานเป็นกลุ่ม การวางแผนงาน การใช้กระบวนการไตร่ตรองมาใช้้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมนี้ ครูชุมพร  ศรีนุกุลชัย ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.5 เป็นผู้รับผิดชอบ และได้รับเกียรติจากคณะครูทุก ๆ สายชั้นมาเยี่ยมชม ให้กำลังใจและฟังการนำเสนอกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 6 ห้อง

ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 12 ปี

นักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรี รุ่นอายุ 12 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล “กีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559” จัดโดย สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยนักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรี รุ่นอายุ 12 ปี อยู่ภายใต้การดูแลของสโมสรฟุตบอลราชบุรี เอ็นเอ็นเคยูไนเต็ด


วาดภาพบนกำแพง-วาดสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติในใจ

ครู นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะและจิตอาสาร่วมวาดภาพบนกำแพงรั้วโรงเรียนดรุณาราชบุรีสนอง “ราชบุรีเมืองต้องห้าม ชุมชนคนอาร์ต” และสร้างเสริมจิตสำนึกของการอนุรักษ์ธรรมชาติ “วาดภาพบนกำแพง-วาดสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติในใจ” จากชุมชนคนอาร์ตดรุณาราชบุรี โรงเรียนมีนโยบายในการใช้พื้นที่ของโรงเรียนสร้างเสริมศักยภาพด้านศิลปะของนักเรียน รวมทั้ง จัดพื้นที่ของโรงเรียนเสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า “พื้นที่สีเขียว-สนามเขียว-เปลี่ยนขยะเป็นบุญ-รู้คุณค่าของสิ่งของและธรรมชาติ”

เว็บไซต์ที่น่าสนใจเพื่อการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มีความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำชาติพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี” 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้ตระหนัก  และเห็นความสำคัญในเรื่อง "การอ่าน  การเขียน  และการคิดวิเคราะห์" จึงได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน  เสริมสร้างการเรียนรู้”  ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการค้นคว้าศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS หรือที่เรียกว่า English integrated study คือ การเรียนการสอนโดยการบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 4 สาระวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษหลักการบูรณาการภาษาอังกฤษในหลักสูตร EIS การให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาที่สองจากภาษาแม่ สัญลักษณ์ต่างๆ หรือเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว โดยใช้การเรียนรูปแบบ SSF ซึ่ง S มาจากคำว่า Shot คือ การใช้ประโยคสั้นๆ S ย่อมาจาก Simple คือ การใช้ประโยคง่ายๆ และ F มาจากคำว่า Familiar คือ การใช้ประโยคจนคุ้นเคย การให้คุณครูผู้สอนและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์โดยการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน (Classroom English)จะส่งเสริมให้ตัวนักเรียนเองมีการคิดเป็นภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษาได้เร็วขึ้น การให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะและใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ จะส่งเสริมให้เรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษง่ายและเร็วขึ้น การให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ คือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การจำแนกกลุ่ม การเชื่อมโยงความรู้ และการสรุปผลแบบอ้างอิง จะส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่าน เขียนและเข้าใจภาษาอังกฤษที่อ่านได้เร็วขึ้น 


กิจกรรมชมรมวาทศิลป์ของโรงเรียนดรุณาราชบุรีเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 โดยคุณครูอนุชา โชติจักรดิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถมศึกษา ในขณะนั้นได้รับมอบหมายจากบาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก ให้หาครูและนักเรียนที่มีความสามารถมาฝึกเพื่อเข้าประกวดสุนทรพจน์การรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด จ.ราชบุรี คุณครูรสจรินทร์  คงอยู่  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการฝึกฝนนักเรียนจึงได้ทำหน้าที่นี้ แต่ไม่ได้รับรางวัลทำให้คุณครูมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีประสบการณ์ทางด้านการพูด คุณครูและนักเรียนจึงเข้ารับการฝึกอบรมด้านการพูดสุนทรพจน์ การบรรยายธรรมที่วัดเขาวัง เพื่อให้ได้รับความรู้อย่างถูกต้อง มีพระอาจารย์สุเทพ สุเทโว เป็นพระวิทยากร โดยมีพระครูวิทิตพัฒนโสภณ ผู้อำนวยการศูนย์วาทศิลป์วัดพระศรีอารย์ เป็นผู้อุปถัมภ์เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้กับเด็ก เยาวชนของจังหวัดราชบุรีได้ออกสู่โลกกว้างเป็นที่รู้จักของผู้อื่น

โดยการนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้นำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM มาใช้ภายในโรงเรียนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547  สมัยของบาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ โดยคำแนะนำและความช่วยเหลือของคุณพิรุณ  ศรีแสง จนกระทั่งปัจจุบันโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้นำจุลินทรีย์EMขยายผลสู่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักการ และพนักงานของโรงเรียน  ให้ทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นมิตรกับธรรมชาติและร่วมใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

วีดีโอเด่น

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

121245
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
831
2512
831
96848
70234
51011
121245
วันนี้ 2016-08-28 14:02

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : darunaratchaburi

แผนที่ :