พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Friday, 19 July 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้ตระหนัก  และเห็นความสำคัญในเรื่อง "การอ่าน  การเขียน  และการคิดวิเคราะห์" จึงได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน  เสริมสร้างการเรียนรู้”  ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการค้นคว้าศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS หรือที่เรียกว่า English integrated study คือ การเรียนการสอนโดยการบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 4 สาระวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษหลักการบูรณาการภาษาอังกฤษในหลักสูตร EIS การให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาที่สองจากภาษาแม่ สัญลักษณ์ต่างๆ หรือเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว โดยใช้การเรียนรูปแบบ SSF ซึ่ง S มาจากคำว่า Shot คือ การใช้ประโยคสั้นๆ S ย่อมาจาก Simple คือ การใช้ประโยคง่ายๆ และ F มาจากคำว่า Familiar คือ การใช้ประโยคจนคุ้นเคย การให้คุณครูผู้สอนและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์โดยการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน (Classroom English)จะส่งเสริมให้ตัวนักเรียนเองมีการคิดเป็นภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษาได้เร็วขึ้น การให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะและใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ จะส่งเสริมให้เรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษง่ายและเร็วขึ้น การให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ คือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การจำแนกกลุ่ม การเชื่อมโยงความรู้ และการสรุปผลแบบอ้างอิง จะส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่าน เขียนและเข้าใจภาษาอังกฤษที่อ่านได้เร็วขึ้น 


กิจกรรมชมรมวาทศิลป์ของโรงเรียนดรุณาราชบุรีเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 โดยคุณครูอนุชา โชติจักรดิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถมศึกษา ในขณะนั้นได้รับมอบหมายจากบาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก ให้หาครูและนักเรียนที่มีความสามารถมาฝึกเพื่อเข้าประกวดสุนทรพจน์การรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด จ.ราชบุรี คุณครูรสจรินทร์  คงอยู่  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการฝึกฝนนักเรียนจึงได้ทำหน้าที่นี้ แต่ไม่ได้รับรางวัลทำให้คุณครูมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีประสบการณ์ทางด้านการพูด คุณครูและนักเรียนจึงเข้ารับการฝึกอบรมด้านการพูดสุนทรพจน์ การบรรยายธรรมที่วัดเขาวัง เพื่อให้ได้รับความรู้อย่างถูกต้อง มีพระอาจารย์สุเทพ สุเทโว เป็นพระวิทยากร โดยมีพระครูวิทิตพัฒนโสภณ ผู้อำนวยการศูนย์วาทศิลป์วัดพระศรีอารย์ เป็นผู้อุปถัมภ์เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้กับเด็ก เยาวชนของจังหวัดราชบุรีได้ออกสู่โลกกว้างเป็นที่รู้จักของผู้อื่น

โดยการนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้นำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM มาใช้ภายในโรงเรียนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547  สมัยของบาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ โดยคำแนะนำและความช่วยเหลือของคุณพิรุณ  ศรีแสง จนกระทั่งปัจจุบันโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้นำจุลินทรีย์EMขยายผลสู่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักการ และพนักงานของโรงเรียน  ให้ทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นมิตรกับธรรมชาติและร่วมใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมเรียนรู้สู่ชีวิตจริงคิดได้ทำได้ตามศักยภาพ

ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

“สยามมยุรา” เป็นผลงานการออกแบบและสร้างเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีแผนกมัธยมโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดการเรียนการสอนโดยการมุ่งเน้นในการสร้างนวัตกรรมโดยยึดหลักของเทคโนโลยีสะอาด 5Rs และได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีโดยนางสาวกรกร ทองจันทร์ และทีมงาน เป็นผู้ออกแบบ นางสาวนลินี สำเริง เป็นที่ปรึกษาและฝึกซ้อม

บันทึกข้อตกลงสนับสนุนผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์โรตารีแก่นจันทน์

โรงเรียนดรุณาราชบุรีทำบันทึกข้อตกลงกับสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ว่าด้วยความร่วมมือในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นโอกาสของนักเรียนดรุณาราชบุรี ทำงานด้วยจิตอาสาช่วยเหลือองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ และเรียนรู้เรื่องของการทำงานของสโมสรโรตารี โดยมีบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี และนย.วิชัยดิษฐ์ จันทร์ปิตุ นายกสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ร่วมลงนามในบันทึก

 STEM Education Camp ปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี แผนกมัธยมโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดกิจกรรม
STEM Education Camp ปีที่ 2 (Wide World by STEM II) เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2559 สำหรับนักเรียนห้องพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ (ม.1/2)ห้องพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ (ม.1/3) ห้องพัฒนาศักยภาพด้าน ICT (ม.1/1) และนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ม.4/1)ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ยกระดับผลการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามหลักการ STEM ศึกษา รวมถึงพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเสริมสร้างสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา และได้รับเกียรติจากบาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ ผู้จัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 

 

 

ม.5 จัดกิจกรรม เทศกาลอาหาร Food Fun Fair Fest 2016

กลุ่มสาะภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้จัดกิจกรรม เทศกาลอาหาร Food Fun Fair Fest 2016 ขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. ถึง 1 ก.ค. 2559 ณ บริเวณหน้าอาคาร 6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี เวลา 11.40-12.10 น. โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม Food Fun Fair Fest 2016 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสภาพจริง เรียนรู้้วัฒนธรรมเกี่ยวกับการประกอบอาหารของแต่ละชนชาติ เรียนรู้จักการนำความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ มาใช้ในการนำเสนอกิจกรรมและที่สำคัญ นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะทำงานเป็นกลุ่ม การวางแผนงาน การใช้กระบวนการไตร่ตรองมาใช้้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมนี้ ครูชุมพร  ศรีนุกุลชัย ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.5 เป็นผู้รับผิดชอบ และได้รับเกียรติจากคณะครูทุก ๆ สายชั้นมาเยี่ยมชม ให้กำลังใจและฟังการนำเสนอกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 6 ห้อง

ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 12 ปี

นักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรี รุ่นอายุ 12 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล “กีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559” จัดโดย สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยนักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรี รุ่นอายุ 12 ปี อยู่ภายใต้การดูแลของสโมสรฟุตบอลราชบุรี เอ็นเอ็นเคยูไนเต็ด


วาดภาพบนกำแพง-วาดสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติในใจ

ครู นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะและจิตอาสาร่วมวาดภาพบนกำแพงรั้วโรงเรียนดรุณาราชบุรีสนอง “ราชบุรีเมืองต้องห้าม ชุมชนคนอาร์ต” และสร้างเสริมจิตสำนึกของการอนุรักษ์ธรรมชาติ “วาดภาพบนกำแพง-วาดสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติในใจ” จากชุมชนคนอาร์ตดรุณาราชบุรี โรงเรียนมีนโยบายในการใช้พื้นที่ของโรงเรียนสร้างเสริมศักยภาพด้านศิลปะของนักเรียน รวมทั้ง จัดพื้นที่ของโรงเรียนเสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า “พื้นที่สีเขียว-สนามเขียว-เปลี่ยนขยะเป็นบุญ-รู้คุณค่าของสิ่งของและธรรมชาติ”

วีดีโอเด่น

เว็บไซต์ที่น่าสนใจเพื่อการศึกษา

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1620936
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
123
959
11014
1590844
43814
28089
1620936
วันนี้ 2019-07-19 08:22

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :