Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

อบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา"

  • Published: Friday, 23 March 2018 09:39
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 378

   

   

 

   

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ“แนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560” ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุม St.Paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ของคุณครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี และโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี 

บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์ ผู้อำนวยการ/อธิการ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด-พิธีปิดการอบรมและ

กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร คณะครูผู้เข้ารับการอบรมจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในเรื่องหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมิน

ผลการเรียนรู้ และมอบของที่ระลึกให้แก้คณะวิทยากรพร้อมบันทึกภาพร่วมกัน

 

 

 


ภาพข่าว คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (ถ่ายภาพและรายงาน)