Wednesday, 18 October 2017
วันจันทร์ 30 ตุลาคม 2560 "เปิดเรียน" ภาคเรียนที่ 2/2560 --- ยินดีต้อนรับนักเรียนแ ละผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี
A+ R A-

นักเรียนรับรางวัลแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา

  • Published: Monday, 25 September 2017 16:21
  • Written by Tansan Nitiwong
  • Hits: 145

 

  

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เนื่องในงานมหกรรม ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน

2560 ที่โรงเรียนบ้านคาวิทยา จ.ราชบุรี

 

รางวัลการแข่งขันวิชาภาษาไทย

รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

1.เด็กหญิงรัตนาสิริ  แก้วพินิจ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

2.เด็กหญิงนภัทร  ศรีสารากร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

1.นางสาวฐิติรัตน์  อินทร์โสภา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

2.นางสาวนิชาภัทร  มีบำรุง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย (ระดับประถมศึกษา)

1.เด็กหญิงพิชามญชุ์  แอ๊ดปั้น  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 

รางวัลการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ (ฝึกซ้อมโดยคุณครูอนันดา  พะคะ)

การแข่งขันเกม 24 (ระดับประถมศึกษา)

1.เด็กชายนิธิศ  อ่วมทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ

2.เด็กชายวชิรวิชญ์  จารีพันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์

1.เด็กชายภณ  รัตนพิชญชัย  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2

 

                


ภาพข่าว   คุณครู (ถ่ายภาพ)