โรงเรียนดรุณาราชบุรี
Daruna.org » หน้าหลัก
...ด่วน!!! ประกาศ สทศ. เลื่อนวันสอบ GAT/PAT 2557... คลิกอ่านรายละเอียด

กรรมการตัดสิน "ฉะเชิงเทรา Green Mech Contest 2014"

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี   ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ตัดสิน การแข่งขันนวัตกรรมสะอาด "ฉะเชิงเทรา Green Mech Contest 2014" เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล เนื่องด้วยบริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จัดให้มีการแข่งขัน นวัตกรรมสะอาดดีเด่น ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ รู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ พลังงานทดแทน  เพื่อคัดเลือกไปแข่งขันระดับประเทศ และยังมีการส่งเสริมครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ทักษะในการพัฒนาผู้เรียนและเป็นกรรมการตัดสินเพื่อเข้าสู่ความเป็นสากล
อ่านเพิ่มเติม...

วจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษา 2557 (มัธยมศึกษา)

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เนื่องด้วยโอกาสเปิดปีการศึกษา 2557 โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกมัธยมจัดกิจกรรม   วจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการขอพรแด่แม่พระประจำอาคารเรียนโดยผ่านผู้แทน ทั้งคณะครู นักเรียน บุคลากร ภายในโรงเรียน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงไพศาล ยอแซพ เป็นประธานในการประกอบพิธีกรรม เมื่อวันที่ 26 พ.ค.(ระดับชั้น ม.4-6) ณ หน้าอาคาร 2 และวันที่ 27 พ.ค.ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการแผนกมัธยม(ระดับชั้น ม.1-3) ณ หน้าอาคาร 6
อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 เน้นนโยบายสู่อาเซียนและศตวรรษที่ 21

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ม.4   จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. ณ หอประชุม St.Paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อปรึกษาหารือ รับทราบแนวทาง นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ในปีการศึกษา 2557 รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ โดยในการประชุมครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557 ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง   ณ เวทีสร้างสรรค์ อาคาร 6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ทั้งนี้มีกิจกรรมการแสดงร้องเพลงและรำพัดประกอบ โดยครูฝึกสอนจากมหาวิทยาลัย ยูนาน ประเทศจีน และการแสดงละครสั้น “บ๊ะจ่าง” จากนักเรียนชั้น ม.5/2 โดยเทศกาลนี้มีความสำคัญดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา “D.A.R.E”

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ทางโรงเรียนได้รับเกียรติเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมของโครงการ D.A.R.E.   โดยมีท่านพลตำรวจตรี กฤษณะ ทรัพย์เดช ผบก.ภ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมกับ บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ผู้กล่าวถึงความสำคัญในการสนับสนุนโครงการ D.A.R.E. ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวนนักเรียนประมาณ 350 คน โดยมีใจความสำคัญดังต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...

วจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษา 2557 (อนุบาล)

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เนื่องด้วยโอกาสเปิดปีการศึกษา 2557 โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาลจัดกิจกรรม   วจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ณ บริเวณหน้าอาคาร 4 เพื่อขอพรจากพระแม่มารีผู้ปฏิสนธินิรมล อวยพรและคุ้มครอง โดยพิธีเริ่มเวลาประมาณ 08.15 น. มีบาทหลวงสมเกียรติ จูรอด ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ระหว่างพิธี มีการประพรมน้ำเสก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะครู และนักเรียนทุกคน ตลอดพิธีดำเนินไปด้วยดี สงบ เรียบร้อยและศรัทธา
อ่านเพิ่มเติม...

วจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษา 2557 (ประถมศึกษา)

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เนื่องด้วยโอกาสเปิดปีการศึกษา 2557 โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถมจัดกิจกรรม   วจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการขอพรแด่แม่พระประจำอาคารเรียนโดยผ่านผู้แทน ทั้งคณะครู นักเรียน บุคลากร ภายในโรงเรียน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองอธิการแผนกประถม เป็นประธานในการประกอบพิธีกรรม เมื่อวันที่ 26 พ.ค.(ระดับชั้น ป.4-6) ณ หน้าอาคาร 3 และวันที่ 27 พ.ค.(ระดับชั้น ป.1-3) ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์
อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมกลั่นกรองการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 ส่งเสริมครูสอนดี มีจรรยาบรรณ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดให้มีการประชุมกลั่นกรองการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษถาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เนื่องด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่นให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู ในการนี้
อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดราชบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดราชบุรี โดยจัดขึ้น เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุม St.Paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนโรงเรียนเอกชนทุกระดับ ทุกประเภท เป็นคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 1/2557 ภายในการประชุมได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบภายในจังหวัดราชบุรีเป็นอย่างดี มีผู้บริหารของโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรีมากมาย ในการประชุมครั้งนี้ บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้แทนระดับมัธยมศึกษา บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ ได้รับการเลือกเป็นกรรมการผู้แทนจากสมาคมการศึกษาเอกชนราชบุรี และในการประชุมกรรมการที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการ ได้เลือกบาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี
อ่านเพิ่มเติม...

ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง เน้นฝึกตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1,ฝ่ายฝึกอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี และโรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีโดยมีสองหลักสูตร วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูงระหว่างวันที่ 23 – 30 เมษายน 2557 และวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูงระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2557 เนื่องด้วยในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมบังคับสำหรับหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
อ่านเพิ่มเติม...

วจนพิธีกรรมขอพรเปิดปีการศึกษาของคุณครูและบุคลากร

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ครูดรุณาราชบุรีร่วมใจเข้าร่วม วจนพิธีกรรมขอพรเปิดปีการศึกษา 2557 ร่วมต้อนรับผู้บริหารและครูใหม่ โดยโรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดให้มีวจนพิธีกรรม ขอพรพระโอกาส เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 และประชุมครู บุคลากร ทั้งหมด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุม St.Paul โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก เจ้าอาวาสรอง อาสนวิหาร นักบุญ ยอห์น บอสโก ราชบุรี เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกันต้อนรับผู้บริหารใหม่ บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด มารับตำแหน่ง รองอธิการแผนกมัธยม และครูใหม่ นอกจากนั้นยังมีการแนะนำตัวนักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
อ่านเพิ่มเติม...

ครูดรุณาราชบุรีศึกษาความก้าวหน้าทางการศึกษาสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาดรุณาราชบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ครูดรุณาราชบุรีศึกษาความก้าวหน้าทางการศึกษาสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาดรุณาราชบุรี เน้นอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ยึดหลักนโยบายการบริหารแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูระหว่างวันที่ 5 –9 พฤษภาคม 2557 เพื่อความพร้อมสู่การจัดการศึกษาปีการศึกษา 2557 โดยเป็นการศึกษาทบทวนความก้าวหน้าทางการศึกษา และ
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 7 จาก 32

Daruna Breaking News : เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของบุตร   เรียน คุณครูทราบ บัดนี้ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของบุตร ได้โอนเข้าบัญชีคุณครู ขอให้นําเงินมาชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของบุตรท่านที่ฝ่ายการเงิน
Daruna Breaking News : ประกวดออกแบบ Wallpaper   ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดการออกแบบ Wallpaper หัวข้อดรุณาของเราเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ส่งผลงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. ที่ครูสุนทร
Daruna Breaking News : บันทึกคะแนนหลังกลางภาค   วันที่ 15 - 26 กันยายน 2557
Daruna Breaking News : บันทึกคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1   วันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2557
Daruna Breaking News : รับสมัครนักเรียนโครงการ Green Mech   เชิญนักเรียนที่สนใจสมัครร่วมแข่งขัน Green Mech สมัครได้ที่ครูวีระพจน์ รัตนรัตน์ ห้อง Creative Classroom
Daruna Breaking News : ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต   ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบอสโก 1 โรงเรียนดรุณาราชบุรี
DarunaDaruna Breaking News : สิ้นสุดการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน   แจ้ง...ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน สิ้นสุดการรับวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เบิกได้ตั้งแต่เวลา 7.40 – 15.30 น.
Daruna Breaking News : เบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1   เรียน คุณครูทุกท่านทราบ กําหนดการยื่นเรื่องเบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 หลักฐานที่ใช้ยื่น - สําเนาสมุดประจําตัวครู - สําเนาสมุดธนาคารกรุงไทยที่เป็นปัจ…
Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   นักเรียนที่สนใจจะเป็นดีเจ พิธีกร นักพากษ์ ผู้ประกาศข่าว สนใจติดต่อครูจารุบุตร ครูญัฎฐา ห้อง Media Studio@Daruna
Daruna Breaking News : รับสมัครคนทำหุ่นยนต์   นักเรียนที่สนใจทำหุ่นยนต์ สนใจติดต่อครูปื๊ดห้อง Creative Classroom