โรงเรียนดรุณาราชบุรี
Daruna.org » หน้าหลัก
...ด่วน!!! ประกาศ สทศ. เลื่อนวันสอบ GAT/PAT 2557... คลิกอ่านรายละเอียด

สภานักเรียนดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรมวันเด็ก

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 สภานักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยประธานสภานักเรียน นายสันติราษฎร์ มาลา กรรมการสภานักเรียน ผู้แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 6 ห้อง และนางวันทนา มาลา(มารดาของประธานสภานักเรียน)พร้อมคณะแม่บ้าน จากหมู่บ้านซอนต้าพัฒนาและผู้ปกครองจำนวนหนึ่ง ภายใต้การนำของ บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ครููวีระเดช ยอแซฟ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลมัธยม ครูจรูญ ใจมั่น ครูสุวรรณี นิลใบ หัวหน้าสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูปาลิกา ศรีสารากร หัวหน้าวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็ก แห่งชาติแก่เด็กๆของโบสถ์คาทอลิกแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม ซึ่งมีบาทหลวงสุเทพ ภูผา เป็นเจ้าอาวาส มีเด็กร่วมกิจกรรมประมาณ 120 คน โดย
อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมปฎิบัติการใช้งาน Gmail

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ฝ่ายวิชาการมัธยมโรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดประชุมปฏิบัติการในการรับส่งจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ Gmail ให้กับหัวหน้าวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ณ ห้องสมุดระดับมัธยม และได้รับการเปิดเผยจากนางสาวภัสสร เอมโกษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการมัธยม ว่าเป็นโครงการพัฒนาครูผู้สอนในการใช้เทคโนโลยีไอซีทีเพื่อการเรียนการสอน การใช้บริการอีเมลเพื่อรับส่งข้อมูลรวมถึงการจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มีความจำเป็นอย่างยิ่ง และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม...

ดรุณาราชบุรีคริสต์มาสคัพ ครั้งที่ 15

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "ดรุณาราชบุรีคริสต์มาสคัพ ครั้งที่ 15" โดยมีบาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 5,21,23 ธันวาคม 2556 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรี การจัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในหมู่คณะ นักเรียนได้ห่างไกลยาเสพติด โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และเพื่อร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาสของโรงเรียนดรุณาราชบุรี และการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แข่งขันทั้งหมด 4 รุ่น คือ 10 ปี 12 ปี 14 ปี และ 16 ปี รวมทีมเข้าแข่งขัน 84 ทีม ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

รับเกียรติบัตรจากโครงการยกย่องเชิดชูเด็กดีมีคุณธรรม

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.เสฏฐวุฒิ จิตร์เริงฤดี ได้รับเกียรติบัตรจากโครงการยกย่องเชิดชูเด็กดีมีคุณธรรม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ได้พิจารณา ด.ช.เสฏฐวุฒิ จิตร์เริงฤดี ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี มีความเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมสมควรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน นอกจากนี้กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมก็ขอมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมสมควรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณพ่อสนธยา ไทยสนธิ รองอธิการแผนกประถม เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...

รับมอบโล่เกียรติคุณประกาศการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอมอบโล่เกียรติคุณประกาศการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมี บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ เป็นผู้รับมอบโล่เกียรติคุณประกาศการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จากนายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พญาไท โดยโรงเรียนเป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์
   -เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้มี ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้เทคนิคการสอนเชิงการคิด วิเคราะห์และสร้างสรรค์ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน การสอน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม...

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี และบาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตถกรมนักเรียน ระดับประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2556 เครือข่ายที่ 1 ณ โรงเรียนเขาวัง (แสงช่วง สุวนิช) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ทำการแข่งขันไปแล้วเมื่อ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2556 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทำการแข่งขันและได้รับเหรียญรางวัลดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

เปิดงานคริสต์มาสดรุณาราชบุรียิ่งใหญ่

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงานคริสต์มาส ประจำปี 2556 และในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 20.00 น. ณ โดมหน้าอาคาร 2 ได้มีพิธีเปิด โดยมี บาทหลวง ผศ.ดร.ไพยง มนิราช อุปสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี และนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีและมีผู้มีเกียรติร่วมงานมากมายเช่น นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นางนางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พลตรีสุเทพ ปริยเอกสุต เสนาธิการ กรมการทหารช่าง/นายกสมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พ.ต.อ.อนินท์ ศรีสรรพพางค์ ผกก.สภ.เมือง จ.ราชบุรี และนายสุริยา พิทูรสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 และเมื่อพิธีเปิดงานเสร็จแล้วท่านผู้มีเกียรติ ได้ชมการแสดงชุดพระกุมารบังเกิด และเดินชมกิจกรรมต่างๆทั่วบริเวณงาน
อ่านเพิ่มเติม...

ครูดรุณาท่องเที่ยวเมืองเหนือ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดให้คุณครูได้ท่องเที่ยวดูงานประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25-29 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่ - เชียงราย ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ได้ไปที่ต่างๆที่น่าสนใจมากมายเช่นสวนสัตว์เชียงใหม่ น้ำพุร้อนสันกำแพง สามเหลี่ยมทองคำ ตลาดแม่สายรวมถึงตลาดท่าล้อประเทศเมียนมาร์ งานมหกรรมดอกไม้อาเซียน นอกจากเป็นการท่องเที่ยว ผักผ่อนแล้วยังถือว่าเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน
อ่านเพิ่มเติม...

ส่งความสุขคุณพ่อผู้อาวุโส และเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลราชบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ครูสุวรรณา พิมพ์พิทักษ์ ครูกมลเนตร ใจชัย ครูกัญญา แดงบาง ได้พานักเรียนอนุบาล 15 คน เป็นซานตาคลอส 10 คน และเทวดา 5 คน ร่วมกับแผนกประถมและมัธยม อีกจำนวนหนึ่ง โดยการนำของคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ประสูติแสงจันทร์ ไปส่งความสุข และอวยพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ ให้แก่พระสงฆ์ผู้อาวุโสที่บ้านพักพระสงฆ์ และต่อไปยังโรงพยาบาลราชบุรี ร่วมกับคุณพ่อสุรินทร์ จารย์อุปการะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณพ่อสนธยา ไทยสนธิ ผู้จัดการ และผู้ว่าราชการจังหวัด นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เข้าร่วมในโครงการด้วย ถือเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดมาร่วมในกิจกรรมการแบ่งปันความสุขให้กับคนเจ็บป่วยในปีนี้ และผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้บริจาคของขวัญที่นำไปให้คนป่วยอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทัศนศึกษา เรื่องก๋วยเตี๋ยว

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ครูน้อมจิต สีมาวงศ์ และครูลำพึง นงค์รัก ได้พานักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 และ 3/2 โดยมีนักศึกษาฝึกสอนคือนางสาวกมลชนก สวัสดี และนางสาวขวัญเรือน ดวงแย้ม เป็นผู้ช่วยดูแลเด็กในการไปทัศนศึกษาดูวิธีการทำก๋วยเตี๋ยว การทำก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก มีวิธีการทำดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

การสอนและทัศนศึกษาของ Project Approach เรื่องกล้วยไม้ของอนุบาล 3/2

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เมื่อวันที่ 4 -29 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach และห้องอนุบาล 3/2 ซึ่งมีครูวาสนา เนตรวิจิตร เป็นครูประจำชั้น และมีนักศึกษาฝึกสอนคือนางสาวขนิษฐา แก้วงาม เป็นครูผู้ช่วย จัดการเรียนการสอนในเรื่องการเลี้ยงกล้วยไม้ และการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ได้พานักเรียนไปดูสวนกล้วยไม้ จริงๆที่สวนของคุณบุญยรักษ์ เจริญวงษา เด็กๆได้เรียนรู้และสนใจการเลี้ยงกล้วยไม้ให้ได้ดอกสวยงาม และสามารถจำหน่ายต่างประเทศได้ราคางามๆอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม...

งานเลี้ยงสังสรรค์วันคริสต์มาสประจำปี 2556

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
คณะผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์วันคริสต์มาสประจำปี 2556 แด่คุณครูทุกท่าน ณ โดมหน้าอาคารเซนต์ปีเตอร์ เมื่อเช้าวันที่ 24 ธันวาคม 2556  ซึ่งมีกิจกรรมจับรางวัลเพื่อเป็นการส่งมอบความสุขแก่คณาจารย์ พนักงาน ของโรงเรียนดรุณาราชบุรีทุกคน ภายในงานมีการแสดงจากคุณครูแต่ละแผนก ทั้งคุณครูอนุบาล คุณครูประถม คุณครูมัธยม และคุณครูต่างประเทศ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานและอบอุ่น
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 7 จาก 28

Daruna Breaking News : รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 3 ตอน 1   ขอเชิญคุณครูระดับอนุบาล ประถม มัธยม ที่สนใจอบรมหลักสูตรการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 3 ตอนที่ 1 การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยการใช้ E-mail และ Cloud Storage สมัครได้ที่ประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 รับจำนวน 40 คนเท่านั้น อบรมในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.
Daruna Breaking News : ประกวดออกแบบ Wallpaper   ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดการออกแบบ Wallpaper หัวข้อดรุณาของเราเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ส่งผลงานภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 น. ที่ครูสุนทร
Daruna Breaking News : นักเรียน ICTA ประชุมพร้อมกัน   เชิญนักเรียนโครงการ ICTA ประชุมพร้อมกันในการเตรียมงานการแข่งขันและจัดทำเว็บบล็อก วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.20 - 12.50 น. ณ ห้อง Media Studio@Daruna
Daruna Breaking News :   
   
Daruna Breaking News :   
DarunaDaruna Breaking News : สิ้นสุดการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน   แจ้ง...ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน สิ้นสุดการรับวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เบิกได้ตั้งแต่เวลา 7.40 – 15.30 น.
Daruna Breaking News : เบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1   เรียน คุณครูทุกท่านทราบ กําหนดการยื่นเรื่องเบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 หลักฐานที่ใช้ยื่น - สําเนาสมุดประจําตัวครู - สําเนาสมุดธนาคารกรุงไทยที่เป็นปัจจุบัน (หน้าเลขที่ บ/ช ที่) - สําเนาทะเบียนสมรส - สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   นักเรียนที่สนใจจะเป็นดีเจ พิธีกร นักพากษ์ ผู้ประกาศข่าว สนใจติดต่อครูจารุบุตร ครูญัฎฐา ห้อง Media Studio@Daruna
Daruna Breaking News : รับสมัครคนทำหุ่นยนต์   นักเรียนที่สนใจทำหุ่นยนต์ สนใจติดต่อครูปื๊ดห้อง Creative Classroom