พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Tuesday, 28 March 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ชื่นชมความพยายามของนักฟุตบอลดรุณาราชบุรี

 

 

นักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าการแข่งขันฟุตบอล ๕ คน Pattaya NNK Academy League 2016 จัดโดย  NNK Academy United

ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม – วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Mongo   Arena ถนนบายพาส เลี่ยงเมืองราชบุรี 

 

ทีมฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าร่วมแข่งขัน รุ่นอายุ ๑๐ ปี  รุ่นอายุ ๑๑ ปี และรุ่นอายุ ๑๒ ปี โดยรับรางวัล ดังนี้

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๐ ปี 

                        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๑ ปี

ควบคุมทีมโดยนายสิทธิ์ภิพัฒน์  ริ้วเลิศศิริกุล  และนายวิฑูล  มหาทรัพย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลของนักเรียน ในส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ จัดให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลช่วง

หลังเลิกเรียน/ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และวันเสาร์  การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ และ ๓ ของเดือน

 

รายชื่อนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๐ ปี

 

 

1.  เด็กชายคณพศ        ลิ้นจี่

 

2.  เด็กชายรัชชานนท์    สายันต์ 

 

3.  เด็กชายอรรถวุฒิ      พิมเพราะ 

 

4.  เด็กชายปาณัทพงษ์   บึกหาญ

 

5.  เด็กชายภาวุตย์        โสภนราพงษ์

 

  6.  เด็กชายปีเฉลิม       ฤทธิมนตรี 

 

  7.  เด็กชายถิรวุฒ        แป้นห้วย  

 

  8.  เด็กชายวรกานต์     โอปัณณา

 

  9.  เด็กชายวัชรพงศ์     ศรีสวรรค์

 

 

 

ควบคุมทีมโดย  นายวิฑูล  มหาทรัพย์           

 

รายชื่อนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๑ ปี

 

1.  เด็กชายไวภพ        จำปารัตน์

 

2.  เด็กชายรฐิรวัฒน์     ศิริธาร 

 

3.  เด็กชายชวนากร      กันภัย 

 

4.  เด็กชายภูเบศ        วรรณสิทธิ์

 

5.  เด็กชายธนภัทร       อ่วมสอาด

 

 

    6.  เด็กชายอมฤต       สุขงาม 

 

    7.  เด็กชายพีรณัฐ       พรมจรรย์  

 

    8.  เด็กชายเอกชยา     ด้วงทอง

 

    9.  เด็กชายภูวนัย        คล้ายสุนทร

 

    10.เด็กชายอานนท์      วิลัยเกษม

 

 

 

ควบคุมทีมโดย   นายสิทธิ์ภิพัฒน์  ริ้วเลิศศิริกุล 


ภาพข่าวกิจกรรม

 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4703700
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
392
3137
6527
4675846
87656
181403
4703700
วันนี้ 2023-03-28 03:27

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :