พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Wednesday, 27 September 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

มอบรางวัล การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ...

 

👋วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คุณพ่อสมเกียรติ จูรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ⚪️🔴
มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ ให้กับนักเรียนดรุณาฯ 😘🥰😍
.
💦ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม2566
ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร ค่ายบูรฉัตร
1. รุ่นอายุ 8 - 9 ปี ชาย
🏆ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ผีเสื้อ 50 เมตร , กรรเชียง 50 เมตร , กบ 50 เมตร , ฟรีสไตล์ 50 เมตร
❤️ได้แก่ ด.ช.ฐิติพันธุ์ แย้มถนอม
2. รุ่นอายุ 10 - 11 ปี หญิง
🏆ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผีเสื้อ 50 เมตร , กรรเชียง 50 เมตร , กบ 50 เมตร , ฟรีสไตล์ 50 เมตร
❤️ได้แก่ ด.ญ.ปภาวรินทร์ แย้มถนอม
3. รุ่นอายุ 10 - 11 ปี ชาย
🏆ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร
🏆รองชนะเลิศอันดับ 1
กบ 50 เมตร
🏆รองชนะเลิศอันดับ 2
กรรเชียง 50 เมตร
❤️ได้แก่ ด.ช.เพชรกล้า ไกรนรา
4. รุ่นอายุ 14 - 15 ปี ชาย
🏆ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ผีเสื้อ 50 เมตร , กรรเชียง 50 เมตร , กบ 50 เมตร , ฟรีสไตล์ 50 เมตร
❤️ได้แก่ นายอธิป ศรีมะโน
5. รุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป ชาย
🏆ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ผีเสื้อ 50 เมตร , กรรเชียง 50 เมตร , กบ 50 เมตร
🏆รองชนะเลิศอันดับ 1
ฟรีสไตล์ 50 เมตร
❤️ได้แก่ นายธีรภัทร กฤษณะเศรณี
.
💦ผลการแข่งขันว่ายน้ำนครปฐม สวิ่มมิ่งคัพ ครั้งที่ 1
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
1. รุ่นอายุ 9 ปี ชาย
🏆ได้รับรางวัล 1 ทอง/ 3 เงิน/ 1 ทองแดง
❤️ได้แก่ ด.ช.ฐิติพันธุ์ แย้มถนอม
2. รุ่นอายุ 10 ปี หญิง
🏆ได้รับรางวัล 3 ทอง/ 3 เงิน
❤️ได้แก่ ด.ญ.ปภาวรินทร์ แย้มถนอม
3. รุ่นอายุ 11 ปี ชาย
🏆ได้รับรางวัล 5 ทอง/ 2 ทองแดง/ โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
❤️ได้แก่ ด.ช.เพชรกล้า ไกรนรา
5. รุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป ชาย
🏆ได้รับรางวัล 2 ทอง/ 1 เงิน/ 3 ทองแดง
❤️ได้แก่ นายอธิป ศรีมะโน
🏆ได้รับรางวัล 4 ทอง/ 1 เงิน/ 2 ทองแดง/ โล่ห์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
❤️ได้แก่ นายธีรภัทร กฤษณะเศรณี
---------------------------
🙏โค้ชผู้ฝึกซ้อมโดย...ครูดนัย อัยราน้อย
 
---------------------------------------------

📷 รูปภาพ และรายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/Darunaratchaburi/posts/579765400855359

  

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5434398
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1668
3396
11570
5405613
74087
212884
5434398
วันนี้ 2023-09-27 15:35

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :