Tuesday, 26 October 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

งานวิชาการ “STEM Style By Daruna”

 

 

 

 

กิจกรรมวิชาการพัฒนาผู้เรียน

“STEM Style By Daruna”

วันที่13 กันยายน 2562

เสริมสร้างภูมิปัญญา พัฒนาสร้างเสริมนวัตกรรมด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เสริมสร้างทักษะชีวิต  สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

---------------------------------------

จัดในภาคเรียนที่ 1/2562 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ   กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 

    

 

 


ภาพข่าว พิธีเปิดงาน


 

ภาพข่าว กิจกรรมกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

รอติดตามชม...


 

ภาพข่าว กิจกรรมกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

รอติดตามชม...


 

ภาพข่าว กิจกรรมกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

รอติดตามชม...


 

ภาพข่าว กิจกรรมกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รอติดตามชม...