Monday, 06 July 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

“งานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน หัวข้อ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

 

 

 “งานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน หัวข้อ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

                                  ระหว่างวันที่  9 –12 กรกฎาคม 2562

 

ห้องสมุดดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรม “งานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน หัวข้อ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”   

ระหว่างวันที่  9 –12  กรกฎาคม  2562 เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  และ

ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน  ร่วมชมนิทรรศการหนังสือใหม่

และนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตรได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

 


ภาพข่าว , รายงาน