Tuesday, 14 July 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

การตรวจนิเทศและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัด

 

 

 

การตรวจนิเทศและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด 

 

 เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมคาเร็ตโต  โรงเรียนดรุณาราชบุรี