Tuesday, 14 July 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

จุลินทรีย์EM ขยายผลต่อโรงเรียนวัดห้วยหมู

 

 จุลินทรีย์EM ขยายผลต่อโรงเรียนวัดห้วยหมู 

 

 อาจารย์ธีรพงษ์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนวัดห้วยหมู อ.เมือง จ.ราชบุรี  ได้มาขอคำแนะนำการทำสารจุลินทรีย์  EM และขอสารจุลินทรีย์EM

ไปใช้ในการทำความสะอาด ดับกลิ่น ไล่แมลง ที่โรงเรียนวัดห้วยหมู

โดยมีครูพงษ์พัฒน์  ดำรงศักดิ์. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ให้คำแนะนำและมอบสารจุลินทรีย์ EM

ให้แก่โรงเรียนวัดห้วยหมูนำไปใช้และขยายผลต่อ


เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

------------------------------------

 

 

 

  

 

 

 

 


ภาพข่าว , รายงาน  ครูสุธรรม การะเกตุ