Tuesday, 26 October 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

วันเด็กแห่งชาติ2562

  

ข่าวกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ปี2562

วันเด็กแห่งชาติ   ปี พ.ศ.  2562   “เด็กเยาวชนจิตอาสา  ร่วมพัฒนาชาติ”

โรงเรียนดรุณาราชบุรี   ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562     

ขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม   2562  

 

  

 

นักเรียนระดับอนุบาล จัดกิจกรรมที่เวทีอาคารแผนกอนุบาล  เวลา 8.00-12.00 น.  

นักเรียนระดับประถมจัดกิจกรรมที่  เวทีอาคารเซนต์ปีเตอร์ และนักเรียนระดับมัธยม

จัดกิจกรรมที่  เวทีชั่วคราว  ภายในโดมอาคาร  2   เวลา 12.30 – 15.000 น.   

 

  

โดยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประกอบด้วย  ประธานนักเรียน  อ่านสารของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี    

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ   ประจำปี 2562 บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี    

กล่าวให้โอวาทกับนักเรียนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ และมอบของรางวัลวันเด็กให้แก่นักเรียน รวมถึงจัดให้มีการแสดง

ของนักเรียน ได้แก่ การร้องเพลงบนเวทีการเต้น COVE DANCE การจับฉลากของรางวัล  และร่วมสนุกกับวงดนตรีสตริง  

ซึ่งกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   ในครั้งนี้สร้างความสุขและความสนุกสนานให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก

 

 

            และในวันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม   คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี  

ได้เดินทางไปทำกิจกรรมจิตอาสา  โดยจัดกิจกรรมวันเด็ก ให้แก่น้องๆ  ที่วัดแม่พระฟาติมาห้วยคลุม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี   

โดยได้นำเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ ไปมอบให้แก่ชาวบ้านและเด็กๆ รวมถึงจัดเกม / นันทนาการให้แก่น้องได้ร่วมสนุก  

พร้อมกับแจกขนม ตุ๊กตา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ด้วย

  

  

 


ภาพข่าวอนุบาล


 

ภาพข่าวประถม


 

ภาพข่าวมัธยม


 

ภาพข่าว จัดงานวันเด็กแห่งชาติ วัดแม่พระฟาติมา