Tuesday, 26 October 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

กิจกรรมวันเด็ก ดรุณาพัฒนา มุ่งมั่นสู่การศึกษาที่มั่นคง

  • Published: Thursday, 19 January 2017 08:56
  • Hits: 2343

 

 

โอกาสวันเด็กแห่งชาติ เด็กดรุณามีความสนุกสนานและแบ่งปันน้ำใจ และย้ำเตือนตนเองจากคำ ขวัญของนายกรัฐมนตรี

““เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชิติมั่นคง””  โรงเรียนดรุณาราชบุรีในการหล่อหลอมเด็กดรุณาพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านตามความถนัดของผู้เรียน มุ่งมั่นสู่การศึกษา

ที่มั่นคง  โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรมวันเด็ก เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 โดยจัด  แยกแผนกอนุบาล แผนกประถม และแผนกมัธยม

โดยครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมสำหรับเด็กดรุณาราชบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารในการจัดกิจกรรม ได้แก่ ซิสเตอร์ลัดดา ทะนุผล แผนกอนุบาล

บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ แผนกประถม  และบาทหลวงสมเกียรติ จูรอด แผนกมัธยม

 
 
 
  

ภาพกิจกรรม แผนกประถม นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (รายงาน,ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพกิจกรรม แผนกมัธยม นางสางสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)