Tuesday, 26 October 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

“ เรียนรู้เพื่อพัฒนาตน ”

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by Admin1
  • Hits: 2061

 

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อพัฒนาตน” นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนนารีวิทยา และโรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย 

รวมจำนวนนักเรียน 130 คน นำโดยบาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี  คุณครูพงศ์พัฒน์ ดำรงศักดิ์ 

ผู้ช่วยฝ่ายจิตตาภิบาล และ คุณครูภัสสร  เอมโกษา  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ  เมื่อวันอังคารที่  17 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องบอสโก 1

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 
 
 
 
 

โดยมีจุดประสงค์  

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยเฉพาะด้านการคิดไตร่ตรอง  เพื่อวางอนาคตให้กับตัวนักเรียนและครอบครัว

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางการศึกษาคาทอลิก

3. โอกาสประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

 


ภาพข่าว นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,ถ่ายภาพ)