Tuesday, 26 October 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

“ธารน้ำใจดรุณาสู่ชุมชน” สานฝันเพื่อน้องโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by Admin1
  • Hits: 1987

 

 

สภานักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัด กิจกรรม “ธารน้ำใจดรุณาสู่ชุมชน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้จัดทุกปี ด้วยความร่วมมือ

ของสภานักเรียนและนักเรียนจิตอาสาของโรงเรียนดรุณาราชบุรีจะได้รวบรวมสิ่งของต่าง ๆไปบริจาค เพื่อให้ความช่วยเหลือน้องๆ

ที่ด้อยโอกาส ณ วัดคาทอลิกแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี      

 

 
 

การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่น้อง ๆ ที่ขาดแคลนในสังคม เพื่อปลูกจิตสำนึกของนักเรียนให้มี

ความเสียสละรู้จักแบ่งปัน การเป็นผู้ให้แก่สังคม และเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การทำงานเป็นทีมให้แก่นักเรียนและในปีนี้ถึงแม้ว่า

คณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียนจิตอาสา จะไม่ได้ไปจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆที่วัดคาทอลิกแม่พระฟาติมา เนื่องจากคุณพ่อ

สุเทพ ภูผา ติดภาระกิจสำคัญ แต่ด้วยความตั้งใจในการร่วมทำบุญของทุกคนไม่ว่าจะเป็นคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ได้ร่วมบริจาค

สิ่งของต่าง ๆ รวมทั้งได้สนับสนุนงบประมาณกิจกรรม

 

 

ทางคณะกรรมการสภานักเรียน ได้ดำเนินการมอบสิ่งของบริจาคโดยมีบาทหลวง สมเกียรติ จูรอด รองอธิการโรงเรียน

ดรุณาราชบุรี ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูวีระเดช ยอแซฟ มอบสิ่งของบริจาคให้กับคุณพ่อสุเทพ ภูผา

เจ้าอาวาสวัดคาทอลิกแม่พระฟาติมาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่น้องๆ ต่อไป

          รายการสิ่งของบริจาคดังนี้

1.เสื้อผ้าเครื่องนุงห่ม ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่

2.อุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสืออ่านเล่น

3.อาหารแห้ง เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ขนมปังปี๊บ และขนมห่อแห้งต่าง ๆ

4.นมกล่อง UHT

5.งบประมาณสนับสนุนที่เรารับบริจาคครั้งนี้ ซึ่งเราได้มีการนำเงินจำนวนนี้ไปจัดซื้ออาหารแห้งเพื่อให้เพียงพอแก่น้อง ๆ

 

 

ภาพข่าว นางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ  (รายงาน) , นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)