Monday, 06 July 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

แสดงความยินดีเลขาธิการ สช. “นายกฤติชัย อรุณรัตน์”

  • Published: Tuesday, 25 October 2016 13:39
  • Hits: 1229

 

 

ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกฤษติชัย อรุณรัตน์ ที่ได้รับการแต่งแต่งตั้งเป็น

“เลขาธิการคณะกรรการส่งเสริมการศึกษาเอกชน” โดยมีผู้แทนโรงเรียนเอกชนร่วมแสดงความยินดี  เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ ราชบุรี

 

           

นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี และประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี

“บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ” บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซิสเตอร์อารยา ภานุศรี ผู้อำนวยการ

โรงเรียนนารีวิทยา ดร.สกุณา น้อยมณีวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ผู้แทนผู้บริหาร  และครูโรงเรียนเอกชน

จังหวัดราชบุรีร่วมแสดงความยินดี

 


ภาพข่าว 

นายธีระพล  พฤฑฒิกุล  (ถ่ายภาพ)