Thursday, 09 July 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

สร้างเสริมจิตอาสาเปลี่ยนแปลงชีวิตเดือนกันยายน

  • Published: Thursday, 15 September 2016 14:11
  • Hits: 1964

 

     

 

ครู นักเรียนแผนกมัธยม ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมจิตอาสาเปลี่ยนแปลงชีวิต “ช่วยทำความสะอาดบริเวณถนนคฑาธร”  โอกาสเดือนกันยายน

“เดือนรณรงค์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด”  ช่วงอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๕-๒๓ กันยายน ๒๕๕๙  โดยได้รับความร่วมมือ

จากผู้บริหาร ครู นักเรียนอย่างดียิ่ง

 

 

เดือนกันยายน “เดือนรณรงค์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด” เนื่องโอกาสวันที่ ๑ กันยายน “วันภาวนาเพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม”

และวันสืบ นาคะเสถียร ผู้อุทิศชีวิตเพื่อพิทักษ์รักษาป่าและสัตย์ป่า  อีกทั้งสัปดาห์ที่  3  ของเดือนกันยายน  เป็นช่วงวันรณรงค์เพื่อโลกสะอาด  (Clean up world day)

ประกอบกับ พระประสงค์ของพระสันตะปาปาฟรานซิส ผ่านพระสมณสาส์น“ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” (Laudato Si)  ที่มุ่งให้มนุษย์ทุกคนช่วยกันดูแลโลก

ซึ่งเป็นบ้านที่เราอยู่อาศัยร่วมกัน  

รวมถึงสอดคล้องกับแนวนโยบายหลักประการหนึ่งของโรงเรียนดรุณาราชบุรีอีกด้วย นั่นคือการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ Daruna  Green & Clean

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรมให้กับครูและนักเรียนเพื่อรณรงค์ให้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และปลูกผังให้ครู  และนักเรียนมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสาโดย

อาศัยช่วงอบรมคุณธรรมของนักเรียน เวลา  12.20 – 12.50 น. ช่วงของวันที่  5- 23 กันยายน  2559  โดยจัดนักเรียนออกไปทำความสะอาด  วันละ 1 ห้อง  

แบ่งนักเรียนเป็น  5  กลุ่ม และจัดครูควบคุมดูแล วันละ 5 คน 

นักเรียนกลุ่มที่  1  ทำความสะอาดแนวถนนฝั่งตรงข้ามโรงเรียน เก็บกวาดขยะ จากร้านโอเอ ไปถึงหน้าร้านทำฟันหมอญาดา

นักเรียนกลุ่มที่  2  เก็บกวาดขยะ จากร้านโอเอไปถึงหน้าธนาคารกรุงไทย 

นักเรียนกลุ่มที่  3  ทำความสะอาดแนวถนนด้านหน้าโรงเรียน เก็บ ขวาดขยะ  จากประตู 1 ทางเข้าโรงเรียนไปถึง ประตู  2

นักเรียนกลุ่มที่  4 เก็บกวาดขยะจากประตู 1 ทางเข้าโรงเรียนไปถึงหน้าบ้านคุณหญิงน้อย

นักเรียนกลุ่มที่  5 นักเรียนนำผ้ามาเช็ดถู ทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ศาลาที่พักผู้โดยสาร  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ตู้ไปรษณีย์

โดยทางโรงเรียน ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด  เช่น  ผ้า ไม้กวาด ที่ตักขยะ ถังใส่ขยะ ถุงใส่ขยะ เหล็กปลายแหลมใช้สำหรับทิ่มขยะ ให้แก่นักเรียนทุกวัน

 

 

 

เมื่อครูและนักเรียนกลับมาแล้ว ได้ทำการพูดคุย  ไตร่ตรอง   แบ่งปันความรู้สึก  หรือข้อคิดที่ตนเองได้รับเพื่อพัฒนาตนเอง  ยกระดับจิตใจของตนเอง  

กิจกรรมนี้คงไม่จบอยู่เพียงเท่านี้  ต้องสานต่อไปเรื่อยเพื่อความยั่งยืน นักเรียนได้ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนด้านนอกโรงเรียน

และขยายผลไปยังบ้านชุมชนของนักเรียน สถานที่ต่างๆ รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทิ้งขยะ การทำลายธรรมชาติ

การทำลายสิ่งแวดล้อม การไม่มีระเบียบวินัยของคนในสังคมในปัจจุบัน นักเรียนจะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร  บ้านที่เราอยู่อาศัย

ในสังคมของเรา  เป็นต้นในโรงเรียนดรุณาราชบุรีของเรา

 

 

(  ให้โลกเราสวย พวกเรามาช่วยกัน รับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกนี้สดใส

อยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เราฝันใฝ่ จะสวยอย่างไร  เป็นไปได้ด้วยมือของเรา )

 

 นายสุธรรม การเกตุ รายงาน

 


ภาพข่าว

นายสุนทร  ปานบุษราคัม ,นายธีระพล  พฤฑฒิกุล  (ถ่ายภาพ)