Monday, 06 July 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

กิจกรรมวันภาวนาเพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม

  • Published: Friday, 02 September 2016 12:42
  • Hits: 1446

 

 

พระสันตะปาปาฟรังซิส กำหนดวันที่ ๑ กันยายน “วันภาวนาเพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม : การดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน”

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙  ได้แก่

 

-  การจัดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน และเว็บไซต์โรงเรียน เพื่อร่วมกันดูแลชุมชนให้ปลอดขยะ

 

 

            -  การภาวนาเพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม เวลา ๐๗.๔๕-๘.๐๐ น. แผนกประถม มีบาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะนำภาวนา

แผนกมัธยมมี  บาทหลวงประสิทธิ์ รุจิรัตน์ นำภาวนา

 


ภาพข่าว

นายธีระพล  พฤฑฒิกุล  (ถ่ายภาพ)

 

 


 

            -  การบริจาคเงินจากกิจกรรมเด็กดรุณาอาสาเปลี่ยนขยะเป็นบุญจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท แก่ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี  เพื่อใช้ในการซื้อต้นไม้ผลปลูก

ในกิจกรรม “รักษ์ป่า รักษ์คน ชุมชนเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน” ณ ชุมชนวัดคาทอลิกแม่พระฟาติมา สวนผึ้ง ราชบุรี โดยบาทหลวงประสิทธิ์  รุจิรัตน์  รับมอบจาก

ประธานสภานักเรียน

 

 


ภาพข่าว

นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)

             -  การปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ ได้แก่ ต้นเหลืองปรีดียาธรหน้าอนุสาวรีย์พระสังฆราชเปโตรคาเร็ตโต และต้นมะฮอกกานีหน้าหอพักนักเรียนประจำ

 

 


ภาพข่าว

นายธีระพล  พฤฑฒิกุล  (ถ่ายภาพ)

 


           

-  จิตอาสาดูแลความสะอาดบริเวณถนนคฑาธร โดยนักเรียนชั้น ม.๕/๑ ม.๕/๒ และ ม.๒/๓ พร้อมกับครูจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณซุ้มรอรถ และเก็บขยะ

บริเวณชุมชนถนนคฑาธร เวลา ๑๒.๒๐-๑๓.๐๐ น. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มมีครูจิตอาสาช่วยดูแลนักเรียน

 

 

            สัปดาห์นี้ครูประจำชั้นติดตามส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรมเด็กดรุณาอาสาเปลี่ยนขยะเป็นบุญ การดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบของห้องเรียน การดูแล

อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของนักเรียน


ภาพข่าว

นายสุนทร  ปานบุษราคัม ,นายธีระพล  พฤฑฒิกุล  (ถ่ายภาพ)