Monday, 16 July 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-
Display # 
< < < < < < < < < <
Title Published Date Author Hits
ร่วมงานพิธีบวงสรวง"สมโภช 200 ปี" ศาลหลักเมืองราชบุรี 16 February 2017 Written by kingkan chamroen 734
การประชุมครูกลุ่มดรุณา 4 สถาบัน 16 February 2017 Written by kingkan chamroen 715
“ครูดีของฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙” 10 January 2017 Written by kingkan chamroen 1071
การดำเนินงานตามแนวทางปฏิรูประบบการประเมินฯ (SAR) 10 January 2017 Written by kingkan chamroen 652
ศึกษาดูงานความก้าวหน้าโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 10 January 2017 Written by kingkan chamroen 958
คณะผู้บริหารและครู ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น 10 January 2017 Written by kingkan chamroen 668
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning 10 January 2017 Written by kingkan chamroen 544
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับปฐมวัย 10 January 2017 Written by kingkan chamroen 536
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 10 January 2017 Written by kingkan chamroen 672
การประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 10 January 2017 Written by kingkan chamroen 665