การประชุมครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

   

 

   

 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนดรุณาราชบุรี อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค นำโดยบาทหลวง

จำเนียร  จิตเสรีวงศ์  อธิการ / ผู้อำนวยการโรงเรียน  ในช่วงเช้า :  ร่วมมิสซาพร้อมกันที่วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี 

คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี และคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนดรุณาราชบุรี อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

พร้อมกันที่หอประชุมเซนต์ปอล เพื่อต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์) และรับฟังนโยบาย จุดเน้นเพื่อการพัฒนาการศึกษา

จังหวัดราชบุรี  ในช่วงบ่าย : รับฟังเรื่องการสร้างคนสู่อาชีพ โดย ผอ.เสน่ห์ ศรีวิลัย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดราชบุรี และปิดท้ายกิจกรรม

ประจำวัน ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน โดย..พระอาจารย์สุเทพ สุเทโว 

 

  

  

   เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561   คณะผู้บริหาร ครู  โรงเรียนดรุณาราชบุรีโรงเรียน   นำโดยบาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์  อธิการ / ผู้อำนวยการโรงเรียน

เป็นผู้ให้การอบรมสัมมนาครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี  ช่วงเช้า :  ในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชาพัฒนาดรุณาสู่ความเป็นเลิศ" 

การอบรมช่วงบ่าย  :  ในหัวข้อ " การพัฒนางานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ "  เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน และผู้เรียน ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น

    

   

 

   เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561   คณะผู้บริหาร ครู  โรงเรียนดรุณาราชบุรีโรงเรียน   นำโดยบาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์  อธิการ / ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ได้นำคณะครูแผนกอนุบาล-ประถม-มัธยม เข้าอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ  ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 65  วัดอมรินทราราม  จังหวัดราชบุรี    

โดยการอบรมในครั้งนี้ คุณครูได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการทำสมาธิ สมาธิกับการควบคุมอารมณ์  สมาธิกับการทำงาน  ในการนี้ คุณครูทุกท่าน

ได้ฝึกปฏิบัติจริง เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมสร้างสมาธิ ได้แก่ การเดินจงกลม การนั่งสมาธิ โดยมีคณะวิทยาการจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 65

ให้ความรู้และแนะนำการฝึกปฏิบัติจริง

 

 


ภาพข่าว คุณครูพูนศักดิ์ ปิ่นทอง , คุณครูสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)  คุณครูสุธรรม การะเกตุ , คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน)

 7 พฤษภาคม 2561

 


 8 พฤษภาคม 2561

 


9 พฤษภาคม 2561