Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

"สุดยอดนักอ่าน" ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2560(แผนกมัธยม)

  • Published: Tuesday, 09 January 2018 08:35
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 465

   

   

 

ห้องสมุดมัธยมจัดกิจกรรม “D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 8 เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่าน

มากขึ้น จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อ

มอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอด นักอ่านประจำเดือนนั้นๆ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบ

เพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน ธันวาคม 

2560 มีดังนี้

เด็กหญิงณัฐรดา ทวีมาก                                                   นักเรียนชั้น ม.1/3

เด็กหญิงศลิษา เทพทิตย์                                                   นักเรียนชั้น ม.1/3

เด็กหญิงทิพย์ญาดา สงฆจิน                                               นักเรียนชั้น ม.1/3

เด็กหญิงปนัดดา โหมงโก้                                                   นักเรียนชั้น ม.1/3

เด็กหญิงตรีทิตยพิภา มากนุ่น                                               นักเรียนชั้น ม.1/3

เด็กหญิงเจตสุภา ฤทธิ์การุณวงศ์                                           นักเรียนชั้น ม.1/3

เด็กชายภควุฒิ เพ็งศรี                                                        นักเรียนชั้น ม.1/4

เด็กชายกีรติ สาสีทร                                                           นักเรียนชั้น ม.1/4

เด็กหญิงณัฏฐชา คำยิ่งยง                                                    นักเรียนชั้น ม.1/4

เด็กหญิงฐิปษากร เผือกหอม                                                 นักเรียนชั้น ม.1/8

เด็กชายรุ่งโรจน์ มหาวีระรัตน์                                                 นักเรียนชั้น ม.2/7

เด็กหญิงฑิตยา ธโนปจัย                                                      นักเรียนชั้น ม.2/7

เด็กชายวราเทพ นาคขำ                                                       นักเรียนชั้น ม.2/8

เด็กชายรตภูมิ เพชรมณี                                                        นักเรียนชั้น ม.2/8

เด็กชายชาคริน สาริยาชีวะ                                                    นักเรียนชั้น ม.3/1

เด็กชายธีรภัทร ศรสงวน                                                       นักเรียนชั้น ม.3/6

นางสาวพนิดา จันทร์แก้ว                                                      นักเรียนชั้น ม.4/5

นางสาวศิริเพ็ญ สายไทยสงค์                                                 นักเรียนชั้น ม.4/5

นายภิทยาธร บัวเขนยอิง                                                       นักเรียนชั้น ม.5/4

นางสาวนภัสสร   ขุนนุชนารถ                                                 นักเรียนชั้น ม.6/1

  


ภาพข่าว คุณครูสุจิตรา (ถ่ายภาพ), นายธารสันต์ (รายงาน)