Saturday, 24 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

"สุดยอดนักอ่าน" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2560(แผนกประถม)

  • Published: Monday, 26 February 2018 13:22
  • Hits: 921

   

   

 

ห้องสมุดมัธยมจัดกิจกรรม “D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 8 เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่าน

มากขึ้น จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อ

มอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอด นักอ่านประจำเดือนนั้นๆ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบ

เพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 

2561 มีดังนี้

เด็กหญิงภัสสร เครืออารีย์ นักเรียนชั้น ป.3/2

เด็กชายศิรวิชญ์ หอมฟุ้ง นักเรียนชั้น ป.3/2

เด็กหญิงกชกร ปลดเปลื้อง นักเรียนชั้น ป.3/6

เด็กชายเขตโสภณ เสียงเอก นักเรียนชั้น ป.3/6

เด็กชายกิตินัทธ์ นิยมสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้น ป.4/4

เด็กชายกิติภพ เพิ่มสวัสดิ์ชัย นักเรียนชั้น ป.4/4

เด็กหญิงนาตาชา จำปารัตน์ นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ พ่วงนิ่ม นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงศกุนตลา แสงจันทร์ นักเรียนชั้น ป.4/7

เด็กหญิงกนกพร ยวงอ้น นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กหญิงธีรกานต์ ขำสุวรรณ์ นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กหญิงประภัสสร วิริยินทรีย์ นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กชายพงศภัค ธรรมกิจ นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กชายปัณณทัต เอี่ยมทราย นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กชายสุวพัชร จงจิตต์ นักเรียนชั้น ป.5/6

เด็กหญิงณิชกานต์ เสลานนท์ นักเรียนชั้น ป.5/7

เด็กหญิงรดา อ้นพิทักษ์ นักเรียนชั้น ป.5/7

เด็กหญิงณิชากร เหมปาละ นักเรียนชั้น ป.5/7

เด็กหญิงอริสรา สารเนียม นักเรียนชั้น ป.5/7

เด็กชายติณณ์ ศรีรุจิเมธากร นักเรียนชั้น ป.6/2

  


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)