Sunday, 20 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

นักเรียนมีคุณธรรมประจำเดือนมกราคม 2561

  • Published: Tuesday, 20 February 2018 09:39
  • Hits: 1406

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรด้านคุณธรรม ประจำเดือนมกราคม 2561

โดยมีบาทหลวงจำเนียร จิตร์เสรีวงศ์เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เมื่อวันที่ 20

กุมภาพันธ์ 2561 ณ หน้าอาคาร St.Peter รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีดังนี้

เด็กชายธราทร สาโรจน์
เด็กหญิงภัทรภร อยู่ยอด
เด็กชายอภิภู วิชญชัยสกุล
เด็กหญิงนันทิชา สุขศรี
เด็กชายภูวเดช อ่อนกลิ่น
เด็กชายวัฒนะพงศ์ คงทน
เด็กหญิงกนกพัชร กลิ่นฟุ้ง
เด็กหญิงพรนิภา รอดกลิ้ง
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญเพ็ญ
เด็กหญิงอนุสรา สินธ์ภมร
เด็กหญิงเกณิกา บุตรรักษ์
เด็กหญิงอภิชญา ปิติมาตร์
เด็กชายณัฐดนัย สวนแก้ว
เด็กหญิงอุษา สินเจริญสรรพ
เด็กหญิงพิชชาภา หย่อนพิสม
เด็กชายชวรัตน์ ศรัทธาผล
เด็กชายธีรภัทร ฮงสุน
เด็กชายธนาพิพัฒน์พล โอ่งเคลือบ
เด็กชายจิรวัฒน์ มูลประหัส
เด็กหญิงทักษอร เพ็งนาเรนทร์
เด็กชายธนพล จันทร์เขียว
เด็กชายกสิกร เล้าสินวัฒนา
เด็กชายธนาพัน โพธิ์มี
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ เขียวมาประเสริฐ
เด็กหญิงมนสิชา เสาธงชัย
เด็กชายกวินภพ แสงแก้ว
เด็กหญิงสุภาพร สว่างศรี
เด็กชายภัทรดนัย ศรัทธาผล
เด็กหญิงวริศรา พัฒนวิบูลกุล
เด็กหญิงกุลภัทร์ ศุภวิทยาภินันท์
เด็กชายรัฐภูมิ บุญเสริม
เด็กชายอภิวิทย์ ศรีรุ่งเรือง
เด็กหญิงชนัญชิดา วีระรำบาญ
เด็กหญิงกนกวรรณ อินทร์สมร
เด็กชายภโวทัย ภักดีศรีสันติกุล
เด็กชายปริยวิศว์ พุ่มใบศรี
เด็กหญิงประวิตรา นาคมงคล
เด็กหญิงชลฤดี สร้อยทอง
เด็กหญิงนันทณัฐ ม่วงโพธิ์เงิน
เด็กหญิงณัฎฐิการณื จำปาดี
เด็กหญิงกุลนันท์ เรืองทัพ
เด็กหญิงนัชชา วัฒนเขจร
เด็กหญิงกัณฑ์ปภัส ซื่อสัตยาฐาน
เด็กหญิงธนภสร เจิมจวง
เด็กชายรัชชานนท์ เที่ยงน่วม
เด็กชายกรวิชญ์ พุทธิโชค
เด็กหญิงนันทนัช รูปทอ’
เด็กหญิงจารุวรรณ นุชพันธ์
เด็กหญิงวรลักษณ์ เฮงจำรัส
เด็กชายคธาวุฒิ สิงหพันธ์
เด็กชายศินพัฒน์ รักวงฤทธิ์
เด็กชายศุภรากร ถิ่นสูง
เด็กหญิงศศิภัสสร ด้วงงาม
เด็กหญิงสวิตตา ทองคำ
เด็กหญิงกุลธิดา มากจันทร์
เด็กหญิงศศิภัสสร ด้วงงาม
เด็กชายกิตติพัทธ์ ชาญประโคน
เด็กหญิงธนัชชา ทองคำขาว
เด็กหญิงปุญญ์วดี ใจทัน
เด็กหญิงชนัญชิดา รุ่งจำรัส
เด็กหญิงกานต์พิชชา จำปาขอม
เด็กหญิงกานต์สิรี จำปาขอม
เด็กหญิงวรรวิกา พุ่มมาลา
เด็กหญิงโชติชา เพชรแก้ว
เด็กชายรชตภณศ์ โรจนงค์
เด็กหญิงกัณฐิกา แก้วคนธา
เด็กชายชยพล ไม้โพธิ์ทอง
เด็กชายศิวกร ทองยอด
เด็กชายสุรภูมิ ศรีสกุลอำพร
เด็กหญิงเขมจิรา บัวงาม
เด็กหญิงอสมาพร ฮวบขำ
เด็กหญิงแพรวพรรณ เจ้าคุณ
เด็กหญิงวรรณวนัช มหาดเล็ก
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ฉิมมะ
เด็กหญิงโสรยา แกมสุวรรณ
เด็กหญิงสิริมล แก้วเกิด
เด็กชายศุภวิชย์ ผลาเลิศ
เด็กชายอัษฎา เอมโกษา
เด็กชายรชต เตชะสุวรรณ
เด็กหญิงณัฎฐกมล แขกวัด
เด็กชายชิษณุชา ขำเลิศ
เด็กหญิงปัณฑิตา ฉายวรรณ
เด็กหญิงณัตตยา คล้ายยิ่งเหมือน
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ พ่วงนิ่ม
เด็กหญิงณัชชา นุชนาท
เด็กหญิงนัชชา ธรรมชาติ
เด็กหญิงศศิกานต์ ธรรมะ
เด็กหญิงธนาภรณ์ ทองใหญ่
เด็กชายสิทธิชัย บิลพัสดิ์
เด็กชายอุษณกาล เปรื่องปรีชาสกุล
เด็กหญิงพรนภัส กล่ำทอง
เด็กหญิงพรภัสสร กงเรือ
เด็กหญิงสุนันทินี ช้างเผือก
เด็กหญิงธนกมล ยกกลิ่น
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองชมภูนุช
เด็กชายณัฐภาส กลกิจ
เด็กหญิงอมราพร เจิมพวงผล
เด็กชายภาณุวัฒน์ โพธิ์เงิน
เด็กชายธนกร ดอนไพรนุช
เด็กหญิงพัชรพร วิเศษสิงห์
เด็กชายสีรหราช ใจชื่น
เด็กหญิงมนัสนันท์ กองปัน
เด็กหญิงกนิษฐา นุชประสิทธิ์
เด็กหญิงณัฐชา หลำพา
เด็กชายกิตติภณ เมฆแสน
เด็กหญิงกนกวรรณ ครุฑแก้ว
เด็กหญิงนิตย์รดี วัฒนาณรงค์
เด็กหญิงสุชานาถ อ่อนพร้อม
เด็กหญิงวรางคณา ปานประเสริฐ
เด็กหญิงณัฎฐาวรัญญ์ วงศาโรจน์
เด็กชายกิติศักดิ์ หมื่นศักดา
เด็กหญิงสุภัสสรา น้อยเจริญถาวร
เด็กชายวชิรวิชญ์ จาริพันธ์
เด็กหญิงชนิกานต์ เสาสะลัย
เด็กหญิงทิพย์สุดา กล่อมสมร
เด็กชายเจตนิพัทธ์ เดชรา
เด็กหญิงชลพิชา พลับอิน
เด็กหญิงปาริชา ตันจะสุวรรณ
เด็กชายฐานิสสร เนียมศรี
เด็กชายกรวิชญ์ สวนสุข
เด็กชายธนกร ช่างพานิช
เด็กชายปุณยวัฒน์ จันทะสิงห์
เด็กหญิงแพรวนภา เหมาะสมัย
เด็กหญิงธัญชนก บัวพรม
เด็กหญิงกัญญาพร ทัพประเสริฐ
เด็กชายมาร์โก้ คาสตอลดิ
เด็กชายพีรพัฒน์ ปิ่นทองคำ
เด็กชายพชรพงศ์ บัวควาน
เด็กหญิงใบเฟิร์น คู่บุญประเสริฐ
เด็กหญิงกานติมา ทวยทน
เด็กหญิงรัฐธิญา คำช่วง
เด็กชายนันทพงศ์ จอมดวง
เด็กชายพีรพัฒน์ เพชรนิล
เด็กชายณัฐชนนท์ ซิ้มเจริญ
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ปิ่นทอง


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)