โรงเรียนดรุณาราชบุรี
Daruna.org » หน้าหลัก
...ด่วน!!! ประกาศ สทศ. เลื่อนวันสอบ GAT/PAT 2557... คลิกอ่านรายละเอียด

อบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการใช้ ICT อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ และนางสาวเดือนนภา แป้นแหลม ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการใช้ ICT อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ   เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ราชบุรี โดยมีอาจารย์จากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เป็นวิทยากร นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้กล่าวสรุปว่า
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบใบประกาศและปิดใครงการฝึกอบรมเยาวชนต้านยาเสพติดในสถานศึกษา “D.A.R.E”

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 จัดพิธีมอบใบประกาศใครงการฝึกอบรมเยาวชนต้านยาเสพติดในสถานศึกษา “D.A.R.E”   โดยมีท่านพลตำรวจตรี กฤษณะ ทรัพย์เดช ผบก.ภ.ราชบุรี เป็นประธานกล่าวพิธีปิดโครงการ ร่วมกับ บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี กล่าวถึงความรู้สึกที่ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้มีส่วนร่วมในโครงการ D.A.R.E. เพื่อให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวนนักเรียนประมาณ 350 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด รู้จักปฏิเสธเป็น ทั้งนี้ก่อนปืดพิธี ท่านพลตำรวจตรี กฤษณะ ทรัพย์เดช ผบก.ภ.ราชบุรี (ประธานในพิธี) ได้กล่าวความรู้สึกที่มีต่อโครงการนี้ โดยมีใจความสำคัญดังต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...

ลูกเสือ - เนตรนารี ม.2 ทัศนศึกษาและอนุรักษ์ป่าชายเลน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้นำลูกเสือ - เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 465 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทัศนศึกษาและอนุรักษ์ป่าชายเลน   เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายวุฒิพงษ์ เหล่าอนันตทรัพย์ นางนนทวรรณ มณีโชติ ครูระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับการเปิดเผยจากนายวุฒิพงษ์ เหล่าอนันตทรัพย์ หัวหน้าลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์ต่อส่วนรวม สิ่งแวดล้อม และมีประสบการณ์ในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้อื่น และเพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ปลูกฝังจิต อาสาที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
อ่านเพิ่มเติม...

วงโยธวาทิตโรงเรียนดรุณาราชบุรีร่วมบรรเลงพิธีเปิด

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
วงโยธวาทิตโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับเกียรติจากหน่วยงานราชการและโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมบรรเลงนําขบวนนักกีฬาในงานกีฬาภายในหน่วยงาน งานกีฬาภายในโรงเรียนของโรงเรียนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

วันภาษาไทยแห่งชาติ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เนื่องจากวันที่ 29 กรกฎาคม เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จะขอยกคติธรรมคำสอนของท่าน ว.วชิรเมธี มาแบ่งปัน คือ ถ้าเราอยากจะช่วยกันกระตุ้นให้เยาวชนไทยหันมารู้จัก เห็นคุณค่าภาษาไทย เราก็สามารถทำได้โดย ต้องภูมิใจในความเป็นไทยของเรา ซึ่่งเป็นชาติที่มีเอกราชอย่างยาวนาน ต้องเห็นคุณค่าของภาษาไทย ซึ่งมีความสละสลวยเพราะพริ้ง และคนที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนที่มีรากเหง้าทางสติปัญญา และเป็นคนที่มีอารยธรรมไทยดั่งคำกลอน
อ่านเพิ่มเติม...

การมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้นำศูนย์ฝึกอบรมครูผู้นำศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้นำศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพในการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูผู้นำศูนย์ฝึกอบรมฯ โดยครูผู้นำศูนย์การอบรมฯในโรงเรียนดรุณาราชบุรี มีหน้าที่
อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วม "โครงการรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติทางศาสนา"

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกมัธยม เป็นตัวแทนเข้าร่วม "โครงการรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติทางศาสนา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็๋จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการรวมพลังพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพและทุกศาสนา เพื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และร่วมใจถวายพระพรชัยมงคลเพื่อพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
อ่านเพิ่มเติม...

การเตรียมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ครู นักเรียน เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ สนามโรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยระหว่างวันที่ 13-26 สิงหาคม เป็นช่วงเวลาการเตรียมความพร้อมฯ กำหนดระหว่างวันเรียนช่วงเวลา 12.00-13.00 น. และช่วงหลังเลิกเรียน 16.30 -18.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.30-16.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งเป็นการตกลงจะใช้ช่วงเวลาและสถานที่ดังกล่าวเท่านั้น (ส่วนเวลาอื่นๆ นักเรียนจะได้ใช้สำหรับการเรียน การอยู่บ้านช่วยเหลือครอบครัว) ทั้งนี้จะเป็นการเตรียมด้านการแข่งขันกีฬาและกรีฑา ขบวนพาเหรดและแฟนซี กองเชียร์ ฯลฯ โดยเฉพาะกองเชียร์ที่เน้นการทำงานร่วมกันของนักเรียน การใช้ท่าประกอบ การใช้เพลงสร้างสรรค์ทั้งเพลงภาษาไทย เพลงภาษาจีน เพลงภาษาอังกฤษ การใช้ชุดแต่งกายที่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของครูประจำสี
อ่านเพิ่มเติม...

การบริจาคโลหิต

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยฝ่ายอภิบาลโรงเรียนดรุณาราชบุรี สภานักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดให้มีการบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมบอสโก 1 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ครู นักเรียน บุคลากร ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 46 ราย รวมจำนวนโลหิต หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยซี.ซี.
อ่านเพิ่มเติม...

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยจิตอาสากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการเก็บขยะบริเวณถนนคทาธร ตั้งแต่แยกไฟแดง จนถึงหน้าโรงพยาบาลราชบุรี เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม เวลา 12.20-13.00 น.ของลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 และ ห้อง 10 ภายใต้การนำของครูอัญฑิตา ดำดิบเหมาะ ครูนพวรรณ ทองเงิน ครูภูมิเกียติ นิลภูมิ ครูไพฑูร บุญเซี่ยง
อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันสุนทรพจน์ “วันแม่”

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมประกวดสุนทรพจน์ เทิดพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์วาทศิลป์วัดพระศรีอารย์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นำทีมโดย นางกรกัญยา โชว์ปัญญา และ นางสาวอรพงษ์ ประเสริฐธีรพงศ์ นำนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 11 คน เข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่10 สิงหาคม 25557 นักเรียนที่เข้าแข่งขันได้รับรางวัลได้แก่
อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลกิจกรรมตอบคำถามห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน (เดือนกรกฎาคม)

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรมตอบคำถามห้องสมุด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน โดยมีการแข่งขันในกิจกรรมของห้องสมุดแผนกประถม ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 2 จาก 32

Daruna Breaking News : เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของบุตร   เรียน คุณครูทราบ บัดนี้ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของบุตร ได้โอนเข้าบัญชีคุณครู ขอให้นําเงินมาชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของบุตรท่านที่ฝ่ายการเงิน
Daruna Breaking News : ประกวดออกแบบ Wallpaper   ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดการออกแบบ Wallpaper หัวข้อดรุณาของเราเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ส่งผลงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. ที่ครูสุนทร
Daruna Breaking News : เทศกาลไหว้พระจันทร์   ขอเชิญครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์ เวลา 11.40 - 12.20 น. ณ เวทีสร้างสรรค์
Daruna Breaking News : นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 นำปลด   วันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี แต่งกายตามระเบียบ ตัดผมขาว 3 ด้าน
Daruna Breaking News : นักศึกษาวิชาทหาร ปี.3 ส่งเอกสารนำปลด   
Daruna Breaking News : ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต   ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบอสโก 1 โรงเรียนดรุณาราชบุรี
DarunaDaruna Breaking News : สิ้นสุดการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน   แจ้ง...ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน สิ้นสุดการรับวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เบิกได้ตั้งแต่เวลา 7.40 – 15.30 น.
Daruna Breaking News : เบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1   เรียน คุณครูทุกท่านทราบ กําหนดการยื่นเรื่องเบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 หลักฐานที่ใช้ยื่น - สําเนาสมุดประจําตัวครู - สําเนาสมุดธนาคารกรุงไทยที่เป็นปัจ…
Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   นักเรียนที่สนใจจะเป็นดีเจ พิธีกร นักพากษ์ ผู้ประกาศข่าว สนใจติดต่อครูจารุบุตร ครูญัฎฐา ห้อง Media Studio@Daruna
Daruna Breaking News : รับสมัครคนทำหุ่นยนต์   นักเรียนที่สนใจทำหุ่นยนต์ สนใจติดต่อครูปื๊ดห้อง Creative Classroom