Sunday, 20 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

การตรวจนิเทศและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัด

 

 

 

การตรวจนิเทศและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด 

 

 เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมคาเร็ตโต  โรงเรียนดรุณาราชบุรี