Monday, 17 June 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

สุดยอดนักอ่านประจำเดือนธันวาคม

   

 

 เนื่องด้วยห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ ”  ขึ้นเป็นปีที่ 9  เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้

บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น  จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน  โดยทางห้องสมุด

ได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอดนักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ ให้กับ

นักเรียน  พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้น

อีกด้วย โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  ประจำเดือน ธันวาคม  2561  มีดังนี้

 

เด็กชายปณกรณ์ มิตรดี                                                    นักเรียนชั้น          ม.1/2

เด็กชายติณณ์ ศรีรุจิเมธากร                                            นักเรียนชั้น          ม.1/2

เด็กชายแทนคุณ อวิรุทรัสกุล                                          นักเรียนชั้น          ม.1/3

เด็กหญิงชลพิชา พลับอิน                                               นักเรียนชั้น          ม.1/3

เด็กหญิงสรัลพร อิทธิพัทวรโชติ                                   นักเรียนชั้น          ม.1/3

เด็กหญิงชนันภรณ์ แสงทอง                                         นักเรียนชั้น          ม.1/3

เด็กหญิงชาลิสา ประสูตร์แสงจันทร์                            นักเรียนชั้น          ม.1/3

เด็กชายอัษฎายุธ วรรธนะบูรณ์                                      นักเรียนชั้น          ม.1/3

เด็กชายนิติพงษ์ คลังนาค                                                นักเรียนชั้น          ม.1/5

เด็กชายพรกมล จันทร์ศิริเกียรติ                                     นักเรียนชั้น          ม.2/3

เด็กหญิงชฎาทิพ เทียมนาค                                            นักเรียนชั้น          ม.2/3

เด็กหญิงชนัดดา อุดมสุข                                                นักเรียนชั้น          ม.2/3

เด็กหญิงฐิตาภา สุดศรี                                                     นักเรียนชั้น          ม.3/2

เด็กหญิงอริสรา สายบัวทอง                                           นักเรียนชั้น          ม.3/4

เด็กหญิงอมรรัตน์ ประทุม                                              นักเรียนชั้น          ม.3/4

เด็กชายกฤษฎา ธัญญาสุวัฒนะ                                      นักเรียนชั้น          ม.3/5

เด็กชายศุภกิตติ์ คำยศ                                                       นักเรียนชั้น          ม.3/5

นายวรชิต พุ่มแก้ว                                                            นักเรียนชั้น          ม.4/1

นางสาวพิมล จันทร์เกตุ                                                  นักเรียนชั้น          ม.6/2

นางสาวกมลวรรณ เรืองหิรัญ                                        นักเรียนชั้น          ม.6/3

                                                     

 

 

 

 

                    

 

    

   

 


ภาพข่าว   ครูกิ่งกาญจน์  (รายงาน),  ครูสุจิตรา (ถ่ายภาพ)