Sunday, 20 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ดรุณาร่วมใจทำบุญตักบาตร แห่เทียนจำนำพรรษา

  • Published: Thursday, 21 July 2016 12:11
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 2735

 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและแห่เทียนจำนำพรรษา

เนื่องโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา” เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559  เป็นส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรม

ในศาสนาที่นับถือแล้วนั้น ยังเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักเรียนด้วย

 

 

 

 

การนี้ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 99 รูป มารับการถวาย ภัตตาหารเช้า การรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 8.00 – 9.00 น. โดยจัดสถานที่สำหรับตักบาตร

เป็น 4 สถานที่ ได้แก่  โรงพละศึกษา โดมหน้าอาคารสอง โดมอาคารเซนต์ปีเตอร์ และหน้าอาคารอนุบาล  ภายหลังจากการตักบาตรนักเรียนแยกหมวดหมู่สิ่งของ

ที่ได้รับจากการทำบุญและนำส่งให้กับทางวัด

 

 

 

 

  ภาคบ่ายผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายที่วัดพญาไม้ ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 


ภาพข่าวกิจกรรมตักบาตร แผนกอนุบาล  

นายประสิทธิชัย คุณธร ,นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ ,นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)


  

ภาพข่าวกิจกรรมตักบาตร แผนกประถม


 

 

ภาพข่าวกิจกรรมตักบาตร แผนกมัธยม


  

ภาพข่าวกิจกรรมแห่งเทียนจำนำพรรษา