Monday, 17 June 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

กิจกรรมวันภาวนาเพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม

  • Published: Friday, 02 September 2016 12:42
  • Hits: 1269

 

 

พระสันตะปาปาฟรังซิส กำหนดวันที่ ๑ กันยายน “วันภาวนาเพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม : การดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน”

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙  ได้แก่

 

-  การจัดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน และเว็บไซต์โรงเรียน เพื่อร่วมกันดูแลชุมชนให้ปลอดขยะ

 

 

            -  การภาวนาเพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม เวลา ๐๗.๔๕-๘.๐๐ น. แผนกประถม มีบาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะนำภาวนา

แผนกมัธยมมี  บาทหลวงประสิทธิ์ รุจิรัตน์ นำภาวนา

 


ภาพข่าว

นายธีระพล  พฤฑฒิกุล  (ถ่ายภาพ)

 

 


 

            -  การบริจาคเงินจากกิจกรรมเด็กดรุณาอาสาเปลี่ยนขยะเป็นบุญจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท แก่ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี  เพื่อใช้ในการซื้อต้นไม้ผลปลูก

ในกิจกรรม “รักษ์ป่า รักษ์คน ชุมชนเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน” ณ ชุมชนวัดคาทอลิกแม่พระฟาติมา สวนผึ้ง ราชบุรี โดยบาทหลวงประสิทธิ์  รุจิรัตน์  รับมอบจาก

ประธานสภานักเรียน

 

 


ภาพข่าว

นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)

             -  การปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ ได้แก่ ต้นเหลืองปรีดียาธรหน้าอนุสาวรีย์พระสังฆราชเปโตรคาเร็ตโต และต้นมะฮอกกานีหน้าหอพักนักเรียนประจำ

 

 


ภาพข่าว

นายธีระพล  พฤฑฒิกุล  (ถ่ายภาพ)

 


           

-  จิตอาสาดูแลความสะอาดบริเวณถนนคฑาธร โดยนักเรียนชั้น ม.๕/๑ ม.๕/๒ และ ม.๒/๓ พร้อมกับครูจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณซุ้มรอรถ และเก็บขยะ

บริเวณชุมชนถนนคฑาธร เวลา ๑๒.๒๐-๑๓.๐๐ น. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มมีครูจิตอาสาช่วยดูแลนักเรียน

 

 

            สัปดาห์นี้ครูประจำชั้นติดตามส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรมเด็กดรุณาอาสาเปลี่ยนขยะเป็นบุญ การดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบของห้องเรียน การดูแล

อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของนักเรียน


ภาพข่าว

นายสุนทร  ปานบุษราคัม ,นายธีระพล  พฤฑฒิกุล  (ถ่ายภาพ)